KolacjaPRZEPISYŚniadanieWypiekane

Bułka bez jaj

Bułka bez jaj


Skład­niki:

 • 2 dag droż­dży,
 • 1 dag cu­kru,
 • sól,
 • ½ l mleka lub wody,
 • 1 kg mąki luk­su­so­wej lub buł­ko­wej,
 • tłuszcz do po­sma­ro­wa­nia formy,
 • ½ jaja do sma­ro­wa­nia cia­sta,

zarabia-ciasto-pionowy

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Mąkę wpierw prze­siać do mi­ski, zo­sta­wić w cie­płym miej­scu.
 2. Droż­dże ro­ze­trzeć z cu­krem, gdy się roz­pusz­czą, zmie­szać z ¼ l let­niego mleka.
 3. W mące zro­bić za­głę­bie­nie, wlać płynne droż­dże, za­ro­bić roz­czyn.
 4. Gę­stość roz­czynu po­winna w za­sa­dzie od­po­wia­dać gę­sto­ści kwa­śnej śmie­tany.
 5. Roz­czyn zo­sta­wić przy­kryty w cie­płym miej­scu do wy­ro­śnię­cia.
 6. Gdy roz­czyn zwięk­szy ob­ję­tość dwu­krot­nie, do­dać sól, za­ro­bić cia­sto do­le­wa­jąc, o ile trzeba mleka lub wody.
 7. Cia­sto nie po­winno być bar­dzo gę­ste.
 8. Wy­ra­biać sta­ran­nie, aż za­cznie od­sta­wać od ręki i dna na­czy­nia, a na po­wierzchni cia­sta ukażą się pę­che­rzyki po­wie­trza.
 9. Obrać cia­sto z brze­gów mi­ski, wy­gła­dzić po­wierzch­nię, po­zo­sta­wić w cie­płym miej­scu przy­kryte do wy­ro­śnię­cia.
 10. Dwie dłu­gie, wą­skie, głę­bo­kie fo­remki po­sma­ro­wać tłusz­czem, opró­szyć mąką.
 11. Gdy cia­sto uro­śnie o 100%, wy­ło­żyć na stol­nicę po­sy­paną mąką i po­dzie­lić na dwie czę­ści.
 12. Wy­ro­bić 2 wałki, wło­żyć je do fo­remki (za­peł­nić naj­wy­żej ¾ fo­remki).
 13. Wy­rów­nać z wierz­chu, po­zo­sta­wić przy­kryte w cie­płym miej­scu, aby wy­ro­sło.
 14. Wy­ro­śnięte cia­sto po­sma­ro­wać roz­mą­co­nym ja­jem, wsta­wić do do­brze na­grza­nego pie­kar­nika, piec 40 – 50 mi­nut.
 15. Zro­bić próbę drew­nianą szpilką.
 16. Gdy po wy­ję­ciu z cia­sta jest su­cha, a bułka bez jaj jest ład­nie zru­mie­niona i od­staje od brze­gów formy, wy­ło­żyć, bo­kiem opie­ra­jąc o brzeg stol­nicy.

Bułkę przed pie­cze­niem można po­sy­pać z wierz­chu czar­nuszką. Do cia­sta w cza­sie za­ra­bia­nia można do­dać 30 dag ugo­to­wa­nych, ob­ra­nych i prze­tar­tych przez sito ziem­nia­ków.
Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x