PRZEPISYPrzystawki

Kanapki

Kanapki


 

Kanapki I:

 1. Przy­go­to­wa­nie pie­czy­wa pod róż­ne od­mia­ny ka­na­pek
 2. Ka­nap­ki z szyn­ką
 3. Kanapki ze śle­dziem
 4. Ka­nap­ki z sa­łat­ką ja­rzy­no­wą
<em style="color: #808080;">Przy­go­to­wa­nie pie­czy­wa</em>

Skład­ni­ki:

 • 1 dłu­ga buł­ka pszen­na
 • 4 dkg ma­sła lub mar­ga­ry­ny

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Ostrym no­żem ob­ciąć oba koń­ce buł­ki, okro­ić ją rów­no ze skór­ki i prze­kro­ić wzdłuż na trzy dłu­gie pla­stry jed­na­ko­wej gru­bo­ści, po­sma­ro­wać ma­słem.
 2. Na przy­go­to­wa­nych pla­strach buł­ki ukła­dać wzdłuż rzę­da­mi po­da­ne skład­ni­ki.
<em style="color: #808080;">Ka­nap­ki z szyn­ką</em>

Skład­ni­ki:

 • 10 dkg szyn­ki
 • 3 dkg kor­ni­szo­nów
 • 1 jaj­ko (ugo­to­wa­ne na twar­do)
 • 2 – 3 łyż­ki śmie­ta­ny
 • 2 – 3 łyż­ki tar­te­go chrza­nu
 • sól, cu­kier, ocet

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Jaj­ko obrać, po­kro­ić wzdłuż na cząst­ki. Utar­ty chrzan zmie­szać ze śmie­ta­ną, przy­pra­wić do sma­ku cu­krem, solą, octem.
 2. Masa po­win­na być gę­sta.
 3. Na pla­strze buł­ki ukła­dać wzdłuż z jed­nej stro­ny pasy lub ru­lo­ni­ki z szyn­ki, z dru­giej – masę chrza­no­wą, w środ­ku – cząst­ki jaja.
 4. Przy­brać ta­lar­ka­mi kor­ni­szo­nów.
 5. Ob­ło­żo­ny pla­ster buł­ki po­kro­ić w po­przek na 8 ka­wał­ków.
<em style="color: #808080;">Kanapki ze śle­dziem</em>

Ka­nap­ki ze śle­dziem

 

Skład­ni­ki:

 • 20 dkg śle­dzia (so­lo­ne­go)
 • 10 dkg po­mi­do­rów lub ki­szo­nych ogór­ków
 • 2 łyż­ki gę­ste­go ma­jo­ne­zu
 • 1 jaj­ko (ugo­to­wa­ne na twar­do)

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Spra­wio­ne­go śle­dzia (Po­tra­wy ryb­ne) od­fi­le­to­wać, obrać z ości.
 2. Po­łów­ki śle­dzia ukła­dać wzdłuż pla­stra buł­ki. Z dru­giej stro­ny wy­ci­snąć ozdob­nie gę­sty ma­jo­nez.
 3. W środ­ku ukła­dać cząst­ki jaja.
 4. Ca­łość przy­brać ta­lar­ka­mi po­mi­do­rów lub ogór­ków.
 5. Ob­ło­żo­ny pla­ster buł­ki po­kro­ić w po­przek na 8 ka­wał­ków.
<em style="color: #808080;">Ka­nap­ki z sa­łat­ką ja­rzy­no­wą</em>

Skład­ni­ki:

 • 30 dkg sa­łat­ki ja­rzy­no­wej z ma­jo­ne­zem
 • 1 ły­żecz­ka sie­ka­nej zie­le­ni­ny
 • 3 – 4 łyż­ki gę­ste­go ma­jo­ne­zu
 • 5 dkg kor­ni­szo­nów
 • 3 dkg grzyb­ków ma­ry­no­wa­nych

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Na pla­ster buł­ki na­ło­żyć gru­bo sa­łat­kę ja­rzy­no­wą (sa­łat­ki, prze­ką­ski zim­ne), ob­lać gę­stym ma­jo­ne­zem, przy­brać pla­ster­ka­mi kor­ni­szo­nów, grzyb­ka­mi, po­sy­pać sie­ka­ną zie­le­ni­ną.
 2. Pla­ster buł­ki po­kro­ić w po­przek na 8 ka­wał­ków.
 3. Przy­go­to­wa­ne ka­nap­ki (24 sztu­ki) uło­żyć w trzech rzę­dach na pro­sto­kąt­nej, szkla­nej tacy, przy­brać list­ka­mi sa­ła­ty i pa­ska­mi czer­wo­nej pa­pry­ki.

Kanapki II:

 1. Ka­nap­ki z grosz­kiem zie­lo­nym lub ja­ja­mi.
 2. Kanapki z pasz­te­tem.
 3. Ka­nap­ki z sar­dyn­ka­mi lub szprot­ka­mi.
<span style="color: #808080;"><em>Przy­go­to­wa­nie pie­czy­wa</em></span>

Skład­ni­ki:

 • 1 dłu­ga buł­ka pszen­na
 • 4 dkg ma­sła lub mar­ga­ry­ny

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Przy­go­to­wać trzy dłu­gie pla­stry buł­ki jed­na­ko­wej gru­bo­ści, po­sma­ro­wać ma­słem.
 2. Na przy­go­to­wa­nych pla­strach buł­ki ukła­dać wzdłuż rzę­da­mi po­da­ne skład­ni­ki.
<span style="color: #808080;"><em>Ka­nap­ki z grosz­kiem zie­lo­nym lub ja­ja­mi ugo­to­wa­ny­mi na twar­do z ma­jo­ne­zem</em></span>

Skład­ni­ki:

 • ¼ kg grosz­ku zie­lo­ne­go lub 3 jaja (ugo­to­wa­ne na twar­do)
 • 3 – 4 łyż­ki gę­ste­go ma­jo­ne­zu
 • 1 łyż­ka sie­ka­nej zie­le­ni­ny
 • sól, cu­kier

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Świe­ży, ugo­to­wa­ny gro­szek (moż­na użyć kon­ser­wo­wy) przy­pra­wić do sma­ku solą, cu­krem Od­ce­dzić z wy­wa­ru lub od­pa­ro­wać, do­kład­nie osą­czyć i wy­mie­szać z gę­stym ma­jo­ne­zem.
 2. Na dłu­gi pla­ster buł­ki na­ło­żyć gru­bą war­stwę grosz­ku, po­sy­pać sie­ka­ną zie­le­ni­ną i po­kro­ić w po­przek na 8 ka­wał­ków.
 3. Za­miast grosz­ku moż­na dać ugo­to­wa­ne na twar­do, ob­ra­ne i po­sie­ka­ne jaja, któ­re na­le­ży do­kład­nie wy­mie­szać z gę­stym ma­jo­ne­zem.
<span style="color: #808080;"><em>Ka­nap­ki z pasz­te­tem</em></span>

Skład­ni­ki:

 • 20 dkg pasz­te­tu
 • 2 – 3 łyż­ki gę­ste­go ma­jo­ne­zu z musz­tar­dą
 • 1 duży po­mi­dor lub 5 kor­ni­szo­nów

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Pla­ster buł­ki ob­ło­żyć pasz­te­tem, brze­gi wy­rów­nać, ca­łość po­kryć krat­ką z gę­ste­go ma­jo­ne­zu
  (wy­ci­śnię­te­go z wo­recz­ka cu­kier­ni­cze­go), przy­brać ta­lar­ka­mi po­mi­do­rów lub kor­ni­szo­nów, po­kro­ić na 8 ka­wał­ków.
<span style="color: #808080;"><em>Ka­nap­ki z sar­dyn­ka­mi lub szpro­ta­mi</em></span>

Skład­ni­ki:

 • 8 sztuk sar­dy­nek lub więk­szych szpro­tek w ole­ju
 • 8 list­ków sa­ła­ty
 • ½ cy­try­ny

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Pla­ster po­sma­ro­wa­nej buł­ki po­dzie­lić na 8 kro­mek.
 2. Na każ­dą krom­kę kłaść otrzą­śnię­ty li­stek sa­ła­ty, na sa­ła­tę sar­dyn­kę całą lub po­dzie­lo­ną na pół (moż­na usu­nąć krę­go­słup).
 3. Każ­dą ka­nap­kę przy­brać cząst­ką cy­try­ny.
 4. Przy­bra­ne ka­nap­ki (24 sztu­ki) uło­żyć w 3 rzę­dach na szkla­nej pro­sto­kąt­nej tacy lub pół­mi­sku, przy­brać ga­łąz­ka­mi zie­lo­nej pie­trusz­ki.

Kanapki III:

 1. Ka­nap­ki z se­rem szwaj­car­skim
 2. Ka­nap­ki z kieł­ba­są lub szyn­ką z ma­jo­ne­zem
 3. Kanapki z twa­roż­kiem i rzod­kiew­ką
<span style="color: #808080;"><em>Przy­go­to­wa­nie pie­czy­wa</em></span>

Skład­ni­ki:

 • 1 dłu­ga pszen­na
 • 5 dkg ma­sła lub mar­ga­ry­ny

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Ściąć oba koń­ce buł­ki i okro­ić skór­kę, tak aby po­wstał pro­sto­kąt­ny słu­pek.
 2. Po­kro­ić w po­przek na 24 krom­ki jed­na­ko­wej gru­bo­ści. Krom­ki po­sma­ro­wać ma­słem.
<span style="color: #808080;"><em>Ka­nap­ki z se­rem szwaj­car­skim</em></span>

Skład­ni­ki:

 • 15 dkg sera szwaj­car­skie­go lub Gou­da

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Ser szwaj­car­ski po­kro­ić w pla­stry rów­nej gru­bo­ści i ob­ło­żyć nimi cał­ko­wi­cie 8 kro­mek buł­ki.
 2. Wy­sta­ją­ce czę­ści sera okro­ić no­żem.
<span style="color: #808080;"><em>Kanapki z kieł­ba­są lub szyn­ką z ma­jo­ne­zem</em></span>

Skład­ni­ki:

 • 20 dkg kieł­ba­sy
 • 3 – 4 łyż­ki ma­jo­ne­zu
 • 1 jajo (ugo­to­wa­ne na twar­do)
 • 5 dkg grzyb­ków ma­ry­no­wa­nych lub kor­ni­szo­nów

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Kieł­ba­sę, ob­ra­ne jajo i grzyb­ki drob­no po­sie­kać, wy­mie­szać z 2 – 3 łyż­ka­mi ma­jo­ne­zu.
 2. Masę na­kła­dać na krom­ki, wy­rów­nać brze­gi, z wierz­chu przy­brać gę­stym ma­jo­ne­zem wy­ci­śnię­tym z wo­recz­ka per­ga­mi­no­we­go.
<span style="color: #808080;"><em>Ka­nap­ki z twa­roż­kiem i rzod­kiew­ką</em></span>

Skład­ni­ki:

 • 20 dkg twa­roż­ku
 • 3–4 łyż­ki gę­stej śmie­ta­ny
 • 1 pę­czek rzod­kie­wek
 • 1 łyż­ka sie­ka­ne­go szczy­pior­ku
 • sól

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Twa­ro­żek utrzeć ze śmie­ta­ną na dość gę­stą masę.
 2. Rzod­kiew­kę opłu­kać, ob­ciąć koń­ce i po­kro­ić w cien­kie pla­ster­ki (⅓ rzod­kie­wek odło­żyć).
 3. Mło­de list­ki rzod­kie­wek i szczy­pio­rek opłu­kać, po­sie­kać drob­no, po­łą­czyć ze śmie­ta­ną i twa­roż­kiem, przy­pra­wić do sma­ku solą.
 4. Przy­rzą­dzo­ną masę na­kła­dać gru­bo na krom­ki, wy­rów­nać brze­gi, przy­brać pla­ster­ka­mi rzod­kie­wek i po­sy­pać sie­ka­nym szczy­pior­kiem.
 5. Przy­go­to­wa­ne ka­nap­ki (24 sztu­ki) uło­żyć ro­dza­ja­mi w trzech rzę­dach na pro­sto­kąt­nej tacy, przy­brać list­ka­mi sa­ła­ty po­kro­jo­nej w sze­ro­ki ma­ka­ron.

Kanapki IV:

 1. Ka­nap­ki z bryn­dzą i kor­ni­szo­na­mi
 2. Kanapki z bycz­ka­mi lub ma­kre­lą z po­mi­do­rach
 3. Ka­nap­ki z pie­cze­nią cie­lę­cą lub wie­przo­wą
<span style="color: #808080;"><em>Przy­go­to­wa­nie pie­czy­wa</em></span>
 • 1 dłu­ga buł­ka pszen­na
 • 5 dkg ma­sła lub mar­ga­ry­ny

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Przy­go­to­wać 24 krom­ki buł­ki: ka­nap­ki III.
<span style="color: #808080;"><em>Ka­nap­ki z bryn­dzą i kor­ni­szo­na­mi</em></span>
 • 15 dkg bryn­dzy
 • 3 – 4 łyż­ki śmie­ta­ny
 • 5 dkg kor­ni­szo­nów lub 10 dkg ogór­ków kon­ser­wo­wych
 • 1 łyż­ka sie­ka­ne­go szczy­pior­ku

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Bryn­dzę utrzeć do­kład­nie ze śmie­ta­ną, do­dać drob­no po­sie­ka­ne kor­ni­szo­ny lub ogór­ki.
 2. Masę ob­kła­dać krom­ki, wy­rów­nać brze­gi, z wierz­chu po­sy­pać sie­ka­nym szczy­pior­kiem.
<span style="color: #808080;"><em>Ka­nap­ki z bycz­ka­mi lub ma­kre­lą z po­mi­do­rach</em></span>
 • ½ pusz­ki bycz­ków lub ma­kre­li (15 dkg)
 • 1 łyż­ka sie­ka­nej zie­lo­nej pie­trusz­ki
 • kwa­sek cy­try­no­wy
 • 2 łyż­ki ole­ju lub oli­wy
 • 5 dkg kor­ni­szo­nów lub ogór­ków kon­ser­wo­wych

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Bycz­ki lub ma­kre­lę wy­jąć z pusz­ki, usu­nąć krę­go­słu­py, ro­ze­trzeć i wy­mie­szać z so­sem z pusz­ki i ole­jem na jed­no­li­tą masę.
 2. Przy­pra­wić do sma­ku szczyp­tą sma­ku cy­try­no­we­go lub so­kiem z cy­try­ny.
 3. Gę­stą masę na­kła­dać na krom­ki, wy­rów­nać brze­gi, z wierz­chu po­sy­pać sie­ka­ną zie­lo­ną pie­trusz­ką, przy­brać ta­lar­ka­mi kor­ni­szo­nów lub ogór­ków.
<span style="color: #808080;"><em>Ka­nap­ki z pie­cze­nią cie­lę­cą lub wie­przo­wą</em></span>
 • 20 dkg zim­nej pie­cze­ni cie­lę­cej lub wie­przo­wej
 • 2 łyż­ki ga­la­re­ty z za­stu­dzo­ne­go sosu z pie­cze­nia mię­sa
 • 2 po­mi­do­ry (10 dkg)
 • kil­ka li­stów sa­ła­ty

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Upie­czo­ne mię­so po­kro­ić w cien­kie rów­ne pla­stry, na­kła­dać na krom­ki po­sma­ro­wa­nej buł­ki.
 2. Z wierz­chu po­sy­pać po­sie­ka­ną ga­la­re­tą z sosu po­zo­sta­łe­go po pie­cze­niu mię­sa.
 3. Ka­nap­ki przy­brać cząst­ka­mi po­mi­do­rów i list­ka­mi sa­ła­ty.

Przy­go­to­wa­ne ka­nap­ki (24 sztu­ki) uło­żyć w trzech rzę­dach na pro­sto­kąt­nej tacy lub pół­mi­sku szkla­nym, przy­brać pa­ska­mi po­kro­jo­nej czer­wo­nej pa­pry­ki i ga­łąz­ka­mi zie­lo­nej pie­trusz­ki.


Kanapki V:

 1. Ka­nap­ki z pa­stą se­le­rów
 2. Ka­napeczki z pa­stą po­mi­do­ro­wą i orze­cha­mi
 3. Ka­nap­ki z pa­stą chrza­no­wą
<span style="color: #808080;"><em>Przy­go­to­wa­nie pie­czy­wa</em></span>

Skład­ni­ki:

 • ½ bo­chen­ka chle­ba py­tlo­we­go
 • 5 dkg ma­sła lub mar­ga­ry­ny

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Skór­kę z chle­ba okro­ić, chleb po­kro­ić w krom­ki o gru­bo­ści ½ cm.
 2. Zło­żyć po 2 – 3 krom­ki, wy­kra­wać pro­sto­kąt­ne krom­ki o wy­mia­rach 5 x 6 cm, po­sma­ro­wać.
 3. Z tej ilo­ści chle­ba otrzy­mu­je się 24 – 30 kro­mek.
<span style="color: #808080;"><em>Ka­nap­ki z pa­stą se­le­rów</em></span>ą

Skład­ni­ki:

 • 10 dkg su­ro­we­go se­le­ra
 • 2 – 3 łyż­ki gę­ste­go ma­jo­ne­zu
 • 1 łyż­ka sie­ka­ne­go szczy­pior­ku

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Wy­my­ty se­ler oskro­bać lub obrać cien­ko ze skór­ki, ze­trzeć na tar­ce o drob­nych otwo­rach, wy­mie­szać z gę­stym ma­jo­ne­zem, masą tą po­sma­ro­wać przy­go­to­wa­ne krom­ki, z wierz­chu po­sy­pać sie­ka­nym szczy­pior­kiem.
<span style="color: #808080;"><em>Ka­nap­ki z pa­stą po­mi­do­ro­wą i orze­cha­mi</em></span>

Ka­nap­ki z pa­stą po­mi­do­ro­wą i orze­cha­mi

Skład­ni­ki:

 • 4 dkg ma­sła lub mar­ga­ry­ny
 • 3 – 4 łyż­ki zmie­lo­nych orze­chów wło­skich
 • 1 – 2 łyż­ki sie­ka­ne­go szczy­pior­ku
 • 3 – 4 łyż­ki soku lub prze­cie­ru ze świe­żych po­mi­do­rów lub z pusz­ki
 • sok z cy­try­ny lub kwa­sek cy­try­no­wy
 • sól, cu­kier

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Ma­sło zmięk­czyć i utrzeć na pulch­ną masę, do­da­jąc po tro­chu soku z po­mi­do­rów i mie­lo­nych orze­chów.
 2. Przy­pra­wić do sma­ku kwa­skiem cy­try­no­wym, solą, cu­krem.
 3. Sma­ro­wać rów­no krom­ki chle­ba, z wierz­chu po­sy­pać sie­ka­nym szczy­pior­kiem.
 4. Do tej masy moż­na do­dać tro­chę twa­roż­ku za­miast orze­chów.
<span style="color: #808080;"><em>Ka­nap­ki z pa­stą chrza­no­wą</em></span>

Skład­ni­ki:

 • 4 łyż­ki tar­te­go chrza­nu
 • 1 – 2 jaja (ugo­to­wa­ne na twar­do)
 • 4 – 5 ły­żek śmie­ta­ny
 • 1 łyż­ka sie­ka­ne­go szczy­pior­ku
 • 2 łyż­ki zmie­lo­nych orze­chów wło­skich
 • sól, cu­kier, kwa­sek cy­try­no­wy

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Chrzan umyć, oskro­bać, ze­trzeć na tar­ce o drob­nych otwo­rach, skro­pić roz­pusz­czo­nym kwa­skiem cy­try­no­wym (zbyt ostry chrzan na­le­ży spa­rzyć wrzą­cą wodą).
 2. Jajo obrać, drob­no po­sie­kać.
 3. Chrzan utrzeć ze śmie­ta­ną, do­dać orze­chy, przy­pra­wić do sma­ku solą, cu­krem, kwa­skiem cy­try­no­wym, po­łą­czyć z sie­ka­ny­mi ja­ja­mi.
 4. Gdy­by masa była za gę­sta – do­dać śmie­ta­ny.
 5. Masą sma­ro­wać krom­ki chle­ba, wy­rów­nać brze­gi, z wierz­chu po­sy­pać sie­ka­nym szczy­pior­kiem.

Kanapki uło­żyć w trzech rzę­dach na pro­sto­kąt­nej tacy, przy­brać list­ka­mi sa­ła­ty lub ga­łąz­ka­mi zie­lo­nej pie­trusz­ki.


Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x