PRZEPISYPrzetwory domowe

Kapusta biała kiszona

Kapusta biała kiszona


Skład­niki:

 • 20 kg ka­pu­sty,
 • 40 dag soli,
 • ½ kg mar­chwi,

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Gar­nek ka­mienny o po­jem­no­ści 20 l sta­ran­nie wy­myć, wy­pa­rzyć i od­wró­cić do góry dnem. Umyte, osą­czone główki ka­pu­sty oczy­ścić od­kła­da­jąc 2 – 3 nie­usz­ko­dzone, zdrowe li­ście. Prze­kroić każdą główkę na po­łowę. Na­ciąć ostrym no­żem głąby i po­szat­ko­wać na du­żej szat­kow­nicy albo na mniej­szej tarce ze spe­cjal­nym ostrzem. Można ją rów­nież po­szat­ko­wać ro­bo­tem ku­chen­nym. Głąba nie od­rzu­cać, gdyż jest w nim znacz­nie wię­cej wi­ta­miny C niż w li­ściach ka­pu­sty. Trzeba go po­szat­ko­wać jak całą resztę masy ka­pu­sty. Umytą mar­chew oskro­bać i ze­trzeć na gru­bej tarce, albo na szat­kow­nicy na ta­larki.

  Umyte, nie­obrane jabłka ze­trzeć na tarce z du­żymi otwo­rami albo po­kroić na osiem czę­ści usu­wa­jąc z nich gniazda na­sienne. Mar­chew wy­mie­szać do­kład­nie z po­szat­ko­waną ka­pu­stą i utar­tymi jabł­kami, do­da­jąc sól i na­siona kminku lub ko­pru.

  Na dno garnka wło­żyć odło­żone wcze­śniej li­ście. Na nie sy­pać war­stwy po­szat­ko­wane ka­pu­sty i ubić je do­kład­nie.  Usu­nąć moż­li­wie jak naj­wię­cej po­wie­trza i aby wy­two­rzył się sok. Ka­pu­sta nie po­winna być zmiaż­dżona, po­nie­waż wtedy ki­szonka jest mniej trwała.

 2. Mię­dzy ubite war­stwy ka­pu­sty można wło­żyć całe jabłka, albo po­kro­jone na czę­ści, je­śli nie były wcze­śniej po­szat­ko­wane. Wy­twa­rza­jący się pod­czas ubi­ja­nia sok może prze­szka­dzać przy ukła­da­niu naj­wyż­szych warstw ki­szonki. Dla­tego wska­zane jest za­bra­nie pew­nej jego ilo­ści szkla­nym lub por­ce­la­no­wym na­czy­niem i od­sta­wie­niem go do chłod­nego, za­ciem­nio­nego miej­sca.

  Przyda się po­tem do za­la­nia ki­szonki, kiedy po kilku dniach burz­li­wej fer­men­ta­cji po­ziom płynu opad­nie.

Kapusta biała kiszona.

 1. Ki­szonką nie na­leży wy­peł­niać garnka po jego górne kra­wę­dzie. Po­winna ona się­gać na wy­so­kość ok. 10 cm po­ni­żej kra­wę­dzi. Przy­kryć wierzch­nią war­stwę li­śćmi, na nich do­piero po­ło­żyć świeżo wy­pa­rzone de­seczki do­pa­so­wane do prze­kroju garnka i ob­cią­żyć np. sło­jem z wodą.

  Przy­kryć gar­nek lnianą ście­reczką i po­zo­sta­wić w tem­pe­ra­tu­rze po­ko­jo­wej (18 – 22°C) na 3 – 5 dni. Po tym cza­sie, je­śli na po­wierzchni po­każe się piana. Na­leży ją zbie­rać a ki­szonkę prze­kłuć w kilu miej­scach do dna, aby uła­twić uj­ście lot­nych pro­duk­tów fer­men­ta­cji, oraz gorz­kich olej­ków ete­rycz­nych.

 2. Za­bieg ten po­winno się kil­ka­krot­nie po­wtó­rzyć. Gdy sok opad­nie i wierzch­nia war­stwa sta­nie się bar­dziej su­cha po­winno się wlać prze­cho­wy­wany sok, a na­wet można do­dać nie­wielką ilość prze­go­to­wa­nej, let­niej oso­lo­nej wody (1 – 2 dag soli na l wody).

  Po za­koń­cze­niu tzw. burz­li­wej fer­men­ta­cji na po­wierzch­nię ka­pu­sty kła­dziemy płat gazy lub płótna lnia­nego, ob­cią­żamy de­secz­kami lub pła­ski ta­le­rzem i przy­ci­skamy tak aby tka­nina była wil­gotna od soku. Ca­łość przy­kry­wamy ście­reczką lub fo­lią (żeby się nie za­ku­rzyło) i od­sta­wiamy do chłod­nego po­miesz­cze­nia chro­niąc przed ple­śnie­niem.

 3. Ka­pu­stę w beczce kisi się w po­dobny spo­sób, pa­mię­ta­jąc o wło­że­niu pod beczkę pod­czas ubi­ja­nia okrą­głej pod­stawki (de­seczki), aby nie wy­gnieść dna.


garnek-do-kiszenia-warzywa
Gliniany garnek z pokrywą służy do kiszenia ogórków, kapusty i owoców.
Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x