Dania głównePRZEPISYŚwiąteczne i karnawałowe

Karp panierowany smażony (wigilijny)

Karp pa­nie­ro­wany sma­żony (wi­gi­lijny). Wi­gi­lia Bo­żego Na­ro­dze­nia w każ­dym re­gio­nie Pol­ski wy­gląda nieco ina­czej je­śli cho­dzi o przy­go­to­wy­wane po­trawy. Jed­nak jest jedno da­nie które jest kró­lem dań wi­gi­lij­nych – to karp sma­żony pa­nie­ro­wany. Je­śli nie po­tra­fisz go zro­bić – po­ni­żej pro­sty prze­pis.

Skład­niki:

 • 1 karp (ok. 1 ½ kg),
 • 6—8 dag mąki,
 • 2 jaja,
 • sól, pieprz,
 • 10 dag tar­tej bułki,
 • sok z cy­tryny,
 • ma­sło do sma­że­nia.
Karp
Karp.

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Je­żeli kar­pie ku­pimy żywe, to naj­pierw naj­le­piej „wy­czy­ścić je” prze­trzy­mu­jąc w du­żym na­czy­niu z wodą (w wan­nie) przez kilka dni nie kar­miąc ich w tym cza­sie.
 2. Na­leży pa­mię­tać o do­tle­nia­niu wody, przez okre­sowe do­le­wa­nie ma­łym stru­mie­niem pew­nej jej ilo­ści.
 3. Na­stęp­nie ryby za­bić, spra­wić i usu­nąć łu­ski przez skro­ba­nie (spra­wia­nie ryb).
 4. Je­żeli ku­pimy kar­pia za­bi­tego lub za­bi­jamy go od razu, aby po­zbyć się za­pa­chu mułu, można go wy­mo­czyć przez około 12 go­dzin w mleku z dwoma ząb­kami czosnku lub z ce­bulą.
 5. Od­ciąć głowy i ogony, po­dzie­lić ze skórą na por­cje. 
 6. Kar­pia można kroić w dzwonka albo w pół­por­cje .
 7. Mięso wpierw umyć, osu­szyć, oso­lić i po­pie­przyć, skro­pić so­kiem z cy­tryny.
 8. Pa­nie­ro­wać w mące, roz­trze­pa­nym jajku i tar­tej bułce.
 9. Ka­wałki kar­pia sma­żyć na ma­śle z dwóch stron na ja­sno­złoty ko­lor.
 10. Usma­żone prze­ło­żyć do ża­ro­od­por­nego na­czy­nia, na każ­dym ka­wałku po­ło­żyć odro­binę ma­sła, na 10 mi­nut wsta­wić do na­grza­nego pie­kar­nika.

Karp smażony panierowany – podajemy go tradycyjnie ze słodką bułką (chałką)

chalka-challah
Do kar­pia wi­gi­lij­nego naj­le­piej po­dać chałkę.
Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x