Napoje alkoholowePRZEPISYPrzetwory domowe

Klarowanie wina

Klarowanie wina.

Owo­cowe wino wy­so­kiej ja­ko­ści po­winno po­sia­dać nie tylko do­sko­nały smak i za­pach oraz piękny ko­lor, ale także po­winno być cał­ko­wi­cie przej­rzy­ste – na­wet po prze­la­niu do bu­te­lek. Za­zwy­czaj czeka się , aż wino skla­ruje się samo, jed­nak cza­sem na­wet po roku le­ża­ko­wa­nia wciąż po­zo­staje mętne i wtedy trzeba uciec się do bar­dziej ra­dy­kal­nych me­tod. Zmęt­nie­nie jest za­zwy­czaj spo­wo­do­wane obec­no­ścią białka przy pew­nym nie­do­bo­rze garb­ni­ków, pek­tyn, sub­stan­cji ślu­zo­wych lub Ja­nów me­tali. Cza­sami dro­biny białka two­rzą osad do­piero po roz­la­niu wina do bu­te­lek i z pięk­nego przej­rzy­stego płyny robi się mętna zupa.

Naj­prost­szym spo­so­bem na po­prawę kla­row­no­ści jest do­da­nie wina o du­żej za­war­to­ści garb­ni­ków, jak wino z tar­niny czy ja­rzę­biny (za­wsze do­brze mieć ta­kie wina w za­pa­sie). Cza­sami wy­star­czy też wino prze­fil­tro­wać, np. przez spe­cjalną bi­bułę fil­tra­cyjną lub przez bi­buł­kowy filtr do kawy.

Klarowanie wina w zależności od zawartości garbnika.

Do kla­ro­wa­nia win bar­dziej za­sob­nych w garb­niki używa się za­zwy­czaj że­la­tyny (spo­żyw­czej) oraz ta­niny. Są one sku­teczne je­dy­nie wtedy, kiedy sto­suje się je ra­zem. Do wina śred­nio męt­nego do­daje się 1 g że­la­tyny i 0,8 g ta­niny na 10 l wina, je­żeli jed­nak wino jest bar­dzo mętne, dawkę na­leży po­dwoić. Naj­pierw do­daje się ta­ninę roz­pusz­czoną w nie­wiel­kiej ilo­ści wina, na­stęp­nie przy­go­to­wuje się że­la­tynę, co wy­maga wię­cej za­chodu. Por­cję że­la­tyny na­leży naj­pierw na­mo­czyć, a gdy na­pęcz­nieje, roz­pu­ścić w nie­wiel­kiej ilo­ści wina pod­grza­nego do tem­pe­ra­tury ok. 40°C, do­brze wy­mie­szać, ostu­dzić i wlać do wina. Po­now­nie do­brze wy­mie­szać. Wino z do­dat­kiem ta­niny i że­la­tyny od­sta­wia się do skla­ro­wa­nia – za­wie­sina po­winna opaść na dno jako osad. Na­stęp­nie wino na­leży ścią­gnąć znad osadu przez rurkę.

In­nym po­pu­lar­nym spo­so­bem na klarowanie wina jest uży­cie ku­rzego białka (po­dob­nie jak do kla­ro­wa­nia ro­sołu). Białko naj­le­piej spraw­dza się przy kla­ro­wa­niu czer­wo­nego wina. Na 100 l wina bie­rze się za­zwy­czaj 1 – 3 białka świe­żych ja­jek. Trzeba je ubić na sztywną pianę i wy­mie­szać z nie­wielką por­cją wina (po­wstałą piankę od­ce­dzić), do­dać do wina i wy­mie­szać, a na­stęp­nie od­sta­wić na około 2 ty­go­dnie do skla­ro­wa­nia. Po upły­wie tego czasu wino na­leży zlać i prze­fil­tro­wać.

Kiedy to nie pomoże…

Co zro­bić, je­śli wino nie dość, że jest mętne, ma także wąt­pliwy smak lub za­pach? Można jesz­cze się­gnąć po „ostat­nią de­ską ra­tunku”, w tym przy­padku – po ak­tywny za­pach. On jed­nak może, (choć nie musi) od­bar­wić wino. Na 10 l wina za­zwy­czaj bie­rze się 0,1 – 1 dag wę­gla ak­tyw­nego – do­kładną ilość naj­le­piej usta­lić na kilku nie­wiel­kich prób­kach. Wę­giel na­leży naj­pierw wy­mie­szać ze szklanką wina i do­dać do reszty płynu, a na­stęp­nie od­sta­wić na dwa ty­go­dnie do skla­ro­wa­nia. Po tym cza­sie na­leży wino prze­fil­tro­wać, a je­śli re­zul­tat jest da­leki od ide­ału, można jesz­cze spró­bo­wać kla­ro­wa­nia za po­mocą że­la­tyny i ta­niny.

W przy­padku zmęt­nie­nia bia­łych win, za szcze­gól­nie sku­teczny śro­dek ucho­dzi ben­to­nit. Usuwa on przede wszyst­kim dro­biny białka, które wy­trą­ciły się już po wla­niu wina do bu­te­lek. Ma on jesz­cze tę za­letę, że działa nie­mal na­tych­miast. Na 10 l wina bie­rze się za­zwy­czaj 0,2 – 2 dag ben­to­nitu. Aby wzmoc­nić jego dzia­ła­nie można na każdy 1 dag ben­to­nitu do­dać 0,2 g że­la­tyny i ,02 g ta­niny. Ben­to­nit naj­pierw na­leży wy­mie­szać z wodą (1 część ben­to­nitu na 8 – 10 czę­ści wody), tak aby spęcz­niał. Stop­niowo wle­wać do wina, stale mie­sza­jąc. Osad zwy­kle wy­trąca się już mniej wię­cej po 2 go­dzi­nach, jed­nak dla pew­no­ści warto zo­sta­wić wino do skla­ro­wa­nia przez ty­dzień.


Uwaga! Ben­to­nit nie na­daje się do kla­ro­wa­nia win czer­wo­nych, gdyż bar­dzo sku­tecz­nie je od­bar­wia.

na pod­sta­wie: Na­lewki, li­kiery i wina do­mowe – Mał­go­rzata Ca­prari

Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x