Dania główneMięso - potrawyObiadSosy

Klopsiki cielęce w sosie potrawkowym

Klopsiki cielęce w so­sie Po­traw­ko­wym 

Masa mię­sna mie­lona w tym przy­padku przy­go­to­wana jest jest z mięsa cie­lę­cego tylko z do­dat­kiem jaja i przy­pra­wiona do smaku solą i pie­przem.

Nie do­da­jemy bułki, która jest czę­ścią mie­lo­nego mięsa w in­nych prze­pi­sach. Masę mię­sną po wy­ro­bie­niu for­mu­jemy rę­kami zwil­żo­nymi w wo­dzie. Naj­le­piej w tym celu utwo­rzyć wa­lec o od­po­wied­niej dłu­go­ści i po­dzie­lić go na równe czę­ści, wiel­ko­ścią pa­su­jące do na­szych klop­si­ków. Je­żeli chcemy utrzy­mać bar­dziej zwartą formę klop­si­ków po ugo­to­wa­niu można je ob­to­czyć w mące lub bułce tar­tej. Fran­cu­ski sos «Po­ul­tette» pod­pra­wiany mąką lub białą za­smażką po­wo­duje, że na­sze da­nie ma od­po­wied­nią kon­sy­sten­cję i jest bar­dzo po­żywne, choć w dal­szym ciągu die­te­tyczne. Można go po­le­cić dla dzieci, osób cho­rych i re­kon­wa­le­scen­tów.

Skład­niki:

 • 40 dag cie­lę­ciny (die­te­tycz­nej),
 • 1 ły­żeczka sie­ka­nej zie­le­niny,
 • ⅓ l sosu po­traw­ko­wego,
 • 1 jajo,
 • 1 kostka przy­prawy do zup,
 • sól,
 • pieprz.

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Zmie­lone mięso najpierw do­kład­nie wy­ro­bić z ca­łym ja­jem, do­dać pieprz, sól i ufor­mo­wać 8 ku­lek, które wło­żyć do nie­wiel­kiej ilo­ści wrzą­cej wody (tyle, aby za­kryła kulki).
 2. Następnie wkru­szyć do niej kostkę przy­prawy do zup i go­to­wać po­woli 15 – 20 mi­nut.
 3. Przy­rzą­dzić sos według prze­pisu «Sos po­traw­kowy (po­ulette)» bio­rąc do niego za­miast ro­sołu wy­war, w któ­rym go­to­wało się mięso.
 4. Klopsiki cielęce ob­lać so­sem i po­sy­pać sie­kana zie­le­niną.
 5. Na koniec po­da­wać z ry­żem i sa­łatą lub su­rówką z wa­rzyw.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x