Dania główneObiadPRZEPISY

Marchew z groszkiem i grzankami

Marchew z groszkiem i grzankami

Danie mogące zadowolić każdego, kto szuka dania bezmięsnego. To również doskonałe sezonowe danie wiosenne. Marchew z groszkiem i grzankami poza sezonem może być przygotowywana ze składników mrożonych.

Składniki:

 • 40 dag marchwi,
 • 40 dag zielonego łuskanego groszku,
 • 3 dag masła lub margaryny,
 • sól, cukier,
 • 1 dag mąki,
 • 1 łyżka siekanej zieleniny,
marchew-z-groszkiem
Marchewka.

Przygotowanie:

 1. Mło­dą mar­chew­kę wy­szo­ro­wać szczo­tecz­ką, opłu­kać, oskro­bać, ze­trzeć na tar­ce do wa­rzy­wo du­żych otwo­rach.
 2. Po­łą­czyć z łu­ska­nym grosz­kiem, za­lać nie­wiel­ką ilo­ścią wrzą­cej wody, do­dać sól, cu­kier, tłuszcz (1 dag), go­to­wać pod przy­kry­ciem oko­ło 10 – 15 mi­nut.
 3. Od­su­nąć na bok pły­ty, opró­szyć mąką, wy­mie­szać, za­go­to­wać.
 4. Po­łą­czyć z ma­słem i sie­ka­ną zie­le­ni­ną.
 5. Przy­rzą­dzić grzan­ki.
  1. Jajko roz­mą­cić do­kład­nie z mle­kiem, oso­lić.
  2. Czer­stwą buł­kę z po­przed­nie­go dnia po­kro­ić na kro­mecz­ki o gru­bo­ści ok. 1 cm.
  3. Na krót­ko za­nu­rzyć w mle­ku, tak aby nie była zbyt mięk­ka.
  4. Ota­czać w tar­tej buł­ce, sma­żyć na roz­grza­nym tłusz­czu na zło­ty ko­lor.
 6. Mar­chew­kę z grosz­kiem wy­ło­żyć na okrą­gły pół­mi­sek, do­oko­ła ob­ło­żyć grzan­ka­mi.
 7. Po­da­wać jako dru­gie da­nie.

Marchew z groszkiem i grzankami – duszenie warzyw.


Du­sze­nie wa­rzyw po­le­ga na go­to­wa­niu ich w ma­łej ilo­ści wody i we wła­snym soku z do­dat­kiem tłusz­czu, soli i cu­kru. Oczysz­czo­ne i opłu­ka­ne wa­rzy­wa za­le­wa się małą ilo­ścią wrzą­cej wody, do­da­je tłuszcz, sól, cu­kier i szyb­ko za­go­to­wu­je, a na­stęp­nie go­tu­je pod przy­kry­ciem na mniej­szym ogniu.

Uby­wa­ją­cy płyn na­le­ży na­le­ży uzu­peł­niać wodą (do­da­jąc po 3 – 4 łyż­ki) i do­pro­wa­dzić wa­rzy­wa do wy­ma­ga­nej mięk­ko­ści. Mała ilość wody oraz sól i cu­kier w znacz­nym stop­niu za­po­bie­ga­ją prze­ni­ka­niu skład­ni­ków do pły­nu. Cien­ka war­stwa tłusz­czu po­kry­wa­ją­ca wa­rzy­wa chro­ni je od do­stę­pu po­wie­trza i znisz­cze­nia wi­ta­min. 

Wy­wa­ru z du­sze­nia wa­rzyw nie na­le­ży od­ce­dzać, gdyż sta­no­wi on po za­gęsz­cze­niu sos, a cen­ne skład­ni­ki w nim za­war­te zo­sta­ją ra­zem z ja­rzy­ną spo­ży­te. Po­dob­nie przy­rzą­dza się po­tra­wy z du­szo­nych ja­rzyn jak mar­chew, ka­la­re­pa, ka­pu­sta, pory, po­mi­do­ry, dy­nia, grzy­by itp.

Marchewkę z groszkiem oprószoną bez grzanek podawać jako dodatek do mięs, omletu, bukietu z jarzyn.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x