Ciasto potrawyDesery i napojeŚwiąteczne i karnawałoweWypiekaneWyroby cukiernicze

Masy różne

Masy różne.

Z Ma­kiem, Czy Też Se­rem Przy­bra­ne Owo­ca­mi. Ogółem Po Pro­stu Ge­nial­ne! 


Ma­sy słu­żą zwłaszcza do prze­kła­da­nia i wy­kań­cza­nia tor­tów, pier­ni­ków, ma­zur­ków i cia­ste­czek. Naj­bar­dziej po­pu­lar­ne są też masy śmie­tan­ko­we, ma­sy na za­pa­rza­nych ja­jach, masy z pia­ną za­pa­rza­ną, masy se­ro­we, ma­ko­we, orze­cho­we, kaj­ma­ko­we itp. Róż­nią się one najpierw skła­dem oraz tech­ni­ką wy­ko­na­nia. Ma­sy na­le­żą faktycznie do wy­ro­bów dro­gich. Moż­na ob­ni­żyć nie­co ich koszt, spo­rzą­dza­jąc je z do­dat­kiem ke­fi­ru, lub zsia­dłe­go mle­ka, ki­sie­lu mlecz­ne­go, za­smaż­ki czy też ka­szy man­ny ugo­to­wa­nej na gę­sto.

Oprócz pod­sta­wo­wych skład­ni­ków, ta­kich jak ma­sło, mar­ga­ry­na, cu­kier i jaja, do mas do­da­je się róż­ne do­dat­ki sma­ko­we, od któ­rych masa przyj­mu­je na­zwę, np moc­ny na­par z kawy, ka­kao ugo­to­wa­ne w ma­łej ilo­ści wody lub mle­ka, zmie­lo­ne orze­chy i ba­ka­lie, prze­tar­te owo­ce i inne. Za­miesz­cza­my prze­pi­sy na ma­sy tań­sze i droż­sze. Inne prze­pi­sy znaj­du­ją się w prze­pi­sach na tor­ty, czy ma­zur­ki.


Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x