ObiadPRZEPISYZupy

Mleczko z jaj

Mleczko z jaj.

Go­to­wać w pa­rze. Gdy mleczko się ze­tnie, ochło­dzić. Po­da­wać w zu­pie po­mi­do­ro­wej, szcza­wio­wej, ogór­ko­wej, wio­sen­nej, w ro­sole. Za­sto­so­wa­nie jaj do przy­rzą­dza­nia zup po­lega na uży­ciu ich do pod­pra­wia­nia tak zwa­nych zup-kre­mów, a także na po­da­niu ich jako do­datku. Żółtka z jaj służą też do “za­cią­ga­nia” zwa­nego też “lej­zo­no­wa­niem”. Pod­pra­wia­jąc ją w taki spo­sób można też do­dać śmie­tanę, co bar­dzo pod­nosi smak da­nia. Je­śli zaś choćby ze wzglę­dów zdro­wot­nych uni­kamy do­da­wa­nia śmie­tany, można pod­pra­wiać zupę sa­mymi żółt­kami. Zupy-kremy są bar­dzo tre­ściwe, dla­tego po­da­jemy je w ma­łych por­cjach w fi­li­żan­kach lub bu­lio­nów­kach.

Do je­dze­nia po­da­jemy małe ły­żeczki. Jako do­da­tek służy do nich np. gro­szek pty­siowy, lub pa­luszki z kru­chego czy fran­cu­skiego cia­sta. Po­nie­waż są da­niem bar­dzo tre­ści­wym mogą słu­żyć jako po­trawa dla re­kon­wa­le­scen­tów (je­żeli nie mają diety bez­żółt­ko­wej). Do zup czy­stych, np. bu­lionu w fi­li­żance po­da­jemy cale su­rowe żółtka, albo ugo­to­wane jajko na twardo. Ta­kim do­dat­kiem może być rów­nież użyte w tym prze­pi­sie «Mleczko z jaj». 


Skład­niki:

  • 1 jajo,
  • 1 żółtko su­rowe,
  • ¼ l mleka lub ro­sołu,
  • sól,
mleczko z jaj
Wybite jajka.

Przy­go­to­wa­nie:

jaja-wybite

  1. Jaja umyć, wy­bić na ta­lerz, spraw­dzić ich świe­żość, roz­mą­cić z mle­kiem lub zim­nym ro­so­łem, oso­lić.
  2. Pły­nem tym na­peł­nić małe kubki do ¾ wy­so­ko­ści.
  3. Go­to­wać w pa­rze.
  4. Gdy mleczko się ze­tnie, ochło­dzić, wy­jąć z kub­ków okra­wa­jąc no­żem, wy­rzu­cić na ta­lerz, po­kroić w kostkę.
  5. Po­da­wać w zu­pie po­mi­do­ro­wej, szcza­wio­wej, ogór­ko­wej, wio­sen­nej, w ro­sole.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x