Przetwory domowe

Ogórki kiszone

Ogór­ki ki­szo­ne.

Naj­le­piej ki­sić w ce­ra­micz­nym garn­ku, prze­cho­wy­wa­ne na zimę w sło­jach dają oczy­wi­ście gwa­ran­cję trwa­ło­ści i do­sko­na­łej ja­ko­ści. Na­kład pra­cy po­trzeb­ny jed­nak na ich przy­go­to­wa­nie god­ny jest ku­li­nar­ne­go efek­tu!

Wprowadzenie.

Z ogór­ków moż­na przy­go­to­wy­wać mnó­stwo prze­róż­nych prze­two­rów, cho­ciaż zwy­kle się je tyl­ko kisi. Ki­sić moż­na becz­kach, sło­jach, a na­wet – jak to ro­bię czę­sto go­spo­dy­nie wiej­skie – w wor­kach z fo­lii. Po­nad­to, moż­na przy­go­to­wać np ogór­ki kon­ser­wo­we, róż­ne mi­ze­rie, czy inne sa­łat­ki. Z doj­rza­łych, żół­tych ogór­ków spo­rzą­dza się tzw. pła­ty pi­kle. 

Ogór­ki moż­na chociażby ki­sić do szyb­kie­go spo­ży­cia i na dłu­gie prze­cho­wy­wa­nie. Prze­zna­cza się do tego celu róż­ne od­mia­ny, acz byle nie szklar­nio­we, a po­nad­to nie dłuż­sze niż 8 -12 cm. Tyl­ko od­mia­ny «De­li­ka­tes» moż­na ki­sić wy­jąt­ko­wo dłu­gie, bo 12, a na­wet 18 cm.

Po­win­ny być nie­doj­rza­łe, zie­lo­ne, twar­de, raczej pro­ste i fo­rem­ne, jędr­ne, zdro­we, nie uszko­dzo­ne oraz o sła­bo wy­kształ­co­nej ko­mo­rze na­sien­nej. Naj­lep­sze będą ogór­ki z “wła­sne­go ogród­ka”, czy z dział­ki. Do­bie­ra­my je mianowicie wiel­ko­ścią i gru­bo­ścią. 

Zbie­ra­my je rano, kie­dy rosa obe­schnie, pierw­sze zbio­ry wy­ko­rzy­stu­je­my na po­trze­by bie­żą­ce, do­pie­ro póź­niej­sze prze­zna­cza się na dłuż­sze prze­cho­wy­wa­nie. Na­le­ży ki­sić jak naj­śwież­sze, po zbio­rach. Prze­trzy­my­wa­ne, tra­cą ostatecznie swo­je wła­ści­wo­ści sma­ko­we, od­żyw­cze, rów­nież swą jędr­ność. 


Prze­pis na ki­sze­nie ogór­ków

Skład­ni­ki:

 • 5 kg ogór­ków,
 • 2 ½ l wody,
 • 15–20 dag soli,
 • li­ście lau­ro­we,
 • 5–10 zia­ren pie­przu,
 • kil­ka li­ści dę­bo­wych albo wi­śni czy chrza­nu,
 • ziar­na gor­czy­cy,
 • ło­dy­gi i na­sio­na ko­pru,

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Ogór­ki wpierw na­mo­czyć i po­zo­sta­wić na 8 – 12 go­dzin w wo­dzie.
 2. Na­stęp­nie wło­żyć ogór­ki do du­że­go ka­mien­ne­go, gli­nia­ne­go garn­ka albo do du­że­go sło­ja, prze­kła­da­jąc je ko­prem i za­lać za­le­wą zro­bio­ną z roz­pusz­czo­nej w wo­dzie soli z do­dat­kiem li­ści lau­ro­wych, po­zo­sta­wić na kil­ka dni spraw­dza­jąc sto­pień ich uki­sze­nia.
 3. Kie­dy są od­po­wied­nio uki­szo­ne od­ce­dza­my za­le­wę, prze­kła­da­my ogór­ki do sło­ików, od­rzu­ca­jąc mięk­kie lub ma­ją­ce wi­docz­ne wady.
 4. Z nich moż­na zro­bić np prze­cier na zupę ogór­ko­wą.
 5. Za­le­wę więc go­tu­je­my.
 6. Do każ­de­go sło­ika moż­na też wło­żyć liść dębu, wi­śni albo chrza­nu, kil­ka zia­ren gor­czy­cy, stru­ży­ny chrza­nu, pół ząb­ka czosn­ku.
 7. Za­le­wa­my go­rą­cą za­le­wą, za­krę­ca­my sło­iki i po­zo­sta­wia­my aby wystygły.
 8. Ogór­ki ki­szo­ne prze­cho­wu­je­my w chłod­nym, tak­że ciem­nym po­miesz­cze­niu.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x