Rodzaj posiłkuŚniadanie

Omlet z mlekiem

Omlet z mle­kiem –

Wy­bor­ne śnia­da­nie – za­pew­ni nam oczy­wi­ście so­lid­ną daw­kę ener­gii po­trzeb­ną na roz­po­czę­cie na­sze­go ak­tyw­ne­go dnia. Moż­na przy­rzą­dzić dość szyb­ko, dla­te­go efekt mu­ro­wa­ny! Smacz­ne­go! 🙂

Wprowadzenie.

Bar­dzo smacz­nym da­niem z jaj są rów­nież omle­ty. Omle­ty na­tu­ral­ne (czy­li z sa­mej masy jaj) lub mie­sza­ne z do­dat­ka­mi. Na przy­kład może to być szyn­ka, kieł­ba­sa, zie­lo­ny gro­szek, pie­czar­ki. Przy­rzą­dza się je w na­stę­pu­ją­cy spo­sób: naj­pierw roz­mie­sza­ną i ubi­tą trze­pacz­ką masę z jaj po oso­le­niu i ewen­tu­al­nym po­łą­cze­niu z roz­drob­nio­ny­mi i pod­sma­żo­ny­mi do­dat­ka­mi, na­le­ży wy­lać na pa­tel­nię z roz­grza­nym tłusz­czem. Skro­pio­ną wodą masę (jak na ja­jecz­ni­cę) sma­ży się po­wo­li, do osią­gnię­cia lek­ko zru­mie­nio­nej spodniej stro­ny omle­tu, ale przy ścię­tej ga­la­re­to­wa­tej po­wierzch­ni. Omle­ty po­da­wać na sło­no lub rów­nież na słod­ko. 
Na sło­no po­da­je się omlet po­sy­pa­ny drob­no po­sie­ka­nym ko­per­kiem, albo szczy­pior­kiem lub na­tką pie­trusz­ki. Naj­czę­ściej jed­nak po­da­je się omlet rów­nież na­dzie­wa­ny in­ny­mi do­dat­ka­mi, któ­re na­kła­da się na omlet przed jego zwi­nię­ciem. Omlet po­da­je się na ogrza­nym ta­le­rzu, zwi­nię­ty w luź­ny ru­lon, lub zło­żo­ne na pół, z na­dzie­niem w środ­ku. Do­dat­ki moż­na też mie­szać z ja­ja­mi przed sma­że­niem i wte­dy za­miast omle­tu zwi­ja­ne­go otrzy­mu­je się omlet mie­sza­ny. Omlet na słod­ko po­da­je się opró­szo­ny cu­krem-pu­drem, ob­ło­żo­ny dże­mem lub kon­fi­tu­rą albo też po­la­ny sy­ro­pem owo­co­wym. 

Skład­ni­ki:

 • 6 jaj,
 • 5 dag mąki,
 • ⅛ l mle­ka,
 • 4 dag ma­sła lub mar­ga­ry­ny,
 • sól,

Omlet z mle­kiem – Przy­go­to­wa­nie:

 1. Świe­że jaja umyć, wbić do gar­nusz­ka, naj­pierw ubi­jać trze­pacz­ką na pulch­ną masę, oso­lić, do­da­jąc po ły­żecz­ce mąki i po 2 łyż­ki mle­ka.
 2. Póź­niej wy­lać na pa­tel­nię na roz­grza­ne ma­sło.
 3. Sma­żyć po­wo­li.
 4. Omlet pod­wa­żyć sze­ro­kim no­żem od bo­ków pa­tel­ni, aby na dno spły­nę­ła płyn­na masa ja­jecz­na.
 5. Pod spód wło­żyć tro­chę ma­sła.
 6. Gdy masa ja­jecz­na ze­tnie się, wło­żyć omlet do bar­dzo go­rą­ce­go pie­kar­ni­ka na 5–10 mi­nut.
 7. Wy­jąć lek­ko zru­mie­nio­ny.
 8. Do środ­ka omle­tu wło­żyć na­dzie­nie z ka­la­fio­rów, szpi­na­ku, grzy­bów itp. (patrz Omlet fran­cu­ski).
 9. Póź­niej zło­żyć na pół, zsu­nąć za po­mo­cą sze­ro­kie­go noża na ogrza­ny pół­mi­sek.
 10. Omlet z mle­kiem po­da­wać na­tych­miast.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x