Ciasto potrawyPRZEPISYŚwiąteczne i karnawałoweWyroby cukiernicze

Pączki i faworki – Tłusty czwartek

Pączki i fa­worki.

dzi­siaj nie li­czymy ka­lo­rii!!

Pączki na «Tłu­sty Czwar­tek»

Zo­bacz też:

paczki-angielskie
Pączki angielskie.
  1. Tłu­sty Czwar­tek to dzień roz­po­czy­na­jący ostatni ty­dzień kar­na­wału, na­zy­wany też „ostat­kami”. Na­stę­pu­jąca po nim środa roz­po­czyna 40-dniowy  okres Wiel­kiego Po­stu, pod­czas któ­rego ka­to­licy po­winni za­cho­wy­wać wstrze­mięź­li­wość i  umiar w  je­dze­niu. Jest to tra­dy­cja w  chrze­ści­jań­skiej czę­ści Pol­ski i  Nie­miec. Tra­dy­cyj­nie zja­dajmy się w  tym dniu pącz­kami i  fa­wor­kami, na­zy­wa­nymi też chru­stem.
  2. W An­glii tra­dy­cja Tłu­stego Czwartku jest rów­nież po­pu­larna i  nosi na­zwę Fat Thurs­day, tego dnia jed­nak spo­żywa się tam na­le­śniki, ten dzień ma też inną na­zwę – Pan­cake Day. w  Pol­sce obec­nie jest to dzień, kiedy po­chła­niamy wiel­kie ilo­ści pącz­ków i  fa­wor­ków.
  3. Jed­nak tra­dy­cja wła­sno­ręcz­nego ich przy­rzą­dza­nia w  domu, nie­stety upada, po­nie­waż są to dość pra­co­chłonne i  skom­pli­ko­wane prze­pisy. Ła­twiej jest ku­pić go­towe, przy­go­to­wane w  cu­kier­niach wy­roby. Jest prze­ko­na­nie, że ilość spo­ży­tych w  tym dniu pącz­ków prze­kłada się na szczę­ście i  do­bro­byt w  roz­po­czę­tym wła­śnie roku.
  4. Sa­mo­dziel­nie przy­go­tuj pączki i  fa­worki. Są one ta­kie jak być po­winny, czego nie można po­wie­dzieć o  prze­my­słowo sma­żo­nych na oleju, czę­sto już mocno prze­sma­żo­nym.
  5. Praw­dziwe pączki trzeba sma­żyć na roz­grza­nym smalcu, gdyż tylko on daje po­żą­dany smak i  brą­zowy, pącz­kowy ko­lor. Tra­dy­cyjne na­dzie­wane były mar­mo­ladą z  owo­ców róży. Obec­nie sto­suje się rów­nież na­dzie­nie z  bi­tej śmie­tany z  owo­cami, masy se­ro­wej lub kremu tor­to­wego.
  6. Po­sy­puje się je cu­krem—pu­drem lub po­lewa lu­krem. Po­winny być pu­szy­ste i  du­żych roz­mia­rów, do­brze wy­ro­śnięte

Zo­bacz też: Mardi Gras /mär`dē grä/ (fr. tłu­sty wto­rek) to dzień przed środą po­piel­cową, ostatni dzień kar­na­wału.


Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x