Ciasto potrawyPRZEPISY

Pizza klasyczna na kamieniu- pieczenie

Pizza klasyczna pieczenie


Skład­niki cia­sta

Pizza klasyczna –

Jak wy­ko­nać to cia­sto?

pizza-klasyczna
Pizza klasyczna.
 1. Roz­pu­ścić droż­dże w mleku i wo­dzie, do­da­jąc wino i cu­kier. Od­sta­wić na 10 mi­nut, aby roz­po­częła się fer­men­ta­cja.
 2. Do dru­giej mi­ski prze­siać co naj­mniej, ob­szer­nie, szcze­gó­łowo, w chwili obec­nej, w tym sa­mym cza­sie mąkę, do­dać sól, oliwę, wlać roz­czyn z droż­dży i wy­ro­bić cia­sto, zwra­ca­jąc uwagę na kon­sy­sten­cję cia­sta.
 3. Po­zo­sta­wić do wy­ro­śnię­cia w mi­sce skro­pio­nej oliwą w cie­płym miej­scu, przy­kryte lnianą, czy­stą ście­reczką.
 4. Cia­sto musi co naj­mniej po­dwoić swoją ob­ję­tość (około 1 go­dziny, po­nie­waż czas za­leży od tem­pe­ra­tury).
 5. Po­dzie­lić na trzy por­cje, po­now­nie wy­ra­biać ręką każdą z nich, na­stęp­nie ufor­mo­wać placki na pizzę.
 6. Przy for­mo­wa­niu cia­sta pod pizzę stol­nicę lub blat pod­sy­pać mąką lub ka­szą manną.

Na­dzie­nie do pizzy:

 1. Można wy­ko­rzy­stać do­wolne skład­niki do­sto­so­wane do wła­snego smaku i po­sia­da­nych za­so­bów skład­ni­ków.
 2. Na po­czą­tek wło­ska pizza kla­syczna. W skró­cie, z pew­no­ścią jest to prze­pis spraw­dzony, wy­daje się, w su­mie, że efekt bę­dzie pewny.
Sos do pizzy:
Niezbędnymi składnikami klasycznego sosu jest przy­pra­wiony sos po­mi­do­rowy, skła­da­jący się z puszki po­mi­do­rów bez skórki, przy­pra­wio­nego ket­chu­pem z do­dat­kiem ziół. Alternatywnie można przygotować sos ma­jo­ne­zowy, czosn­kowy lub inny. Niezbędnymi składnikami nadzienia pizzy jest oczywiście ser. W skład mieszanki serów stosować ser typu moz­za­rella i par­me­zan. Oprócz tego do dekoracji używamy także różnego rodzaju wę­dliny – ogó­rek ki­szony, po­mi­dory, pa­prykę ostrą (czuszka) i pa­pryczki zie­lone, pie­czarki, an­chois, oliwki bez pe­stek, su­szona ba­zy­lia i pieprz do smaku.

 

Pizza klasyczna – wykonanie

 1. Na przy­go­to­wa­nym spo­dzie z cia­sta roz­sma­ro­wać war­stwę sosu po­mi­do­ro­wego i uło­żyć war­stwę mie­szanki se­rów, wy­kła­da­jąc około po­łowę prze­zna­czo­nej ilo­ści.
 2. Na­stęp­nie po­ukła­dać przy­go­to­waną wę­dlinę, po­mi­dory i po­zo­stałe skład­niki. Na wierz­chu kła­dziemy po­zo­stałą ilość sera, skra­piamy oliwą z oli­wek.
 3. Pie­czemy w roz­grza­nym piecu do pie­cze­nia pizzy. Pie­cze­nie na ka­mie­niu po­wo­duje, że spód cia­sta jest od­po­wied­nio wy­pie­czony i kru­chy. Czas pie­cze­nia za­leży od gru­bo­ści cia­sta po­ło­żo­nego na spo­dzie pizzy.

Recenzja urządzenia (de­biu­tanta)

Otrzymaliśmy do przetestowania urządzenie do pie­cze­nia pizzy na kamieniu G3Ferrari® model G10006. Nie mamy doświadczenia w pieczeniu pizzy, owszem, zdarzało się nam jadać kupioną pizzę, czy to w pizzerii, czy przywożoną na zamówienie.Kontakt z tym urządzeniem był pierwszy doświadczeniem z przygotowaniem ciasta, sosów i innych składników, pieczeniem. Mieliśmy trochę obaw, czy pieczenie pizzy w naszym wydaniu zakończy się pełnym sukcesem, czy będzie trzeba zaliczyć porażkę i uczyć się dopiero sposobów jej przygotowania. Z nadzieją, że się nam powiedzie przystąpiliśmy do testowania pieca.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x