PRZEPISYŚwiąteczne i karnawałoweWypiekaneWyroby cukiernicze

Placek drożdżowy z serem

Placek drożdżowy z serem.

To praw­da, że na prze­strze­ni dzie­si­ąt­ków lat znacz­na część sta­rych prze­pi­sów ule­gła i na­dal ule­ga mo­der­ni­za­cji, przy­sto­so­wa­niu do wspó­łcze­śnie po­sia­da­nych sub­stra­tów, sprzętu i tech­no­lo­gii. Nie­mniej – tra­dy­cja po­zo­sta­ła i war­to ją nie tyl­ko sza­no­wać, ale i pie­lęgno­wać. Tra­dy­cja nie wy­klu­cza po­stępu. A naj­wa­żniej­sze jest, aby w na­szą pra­cę wło­żyć od­po­wied­nio wie­le ser­ca, wte­dy efek­ty będą na pew­no za­do­wa­la­jące. 


Skład­ni­ki:

cia­sto:

 • ½ kg mąki,
 • 3 dag dro­żdży,
 • ½ l mle­ka,
 • 2 – 3 żó­łt­ka,
 • 10 – 15 dag cu­kru,
 • sól,
 • 10 dag tłusz­czu,
 • skór­ka cy­try­no­wa,
 • wa­ni­lia,
 • tłuszcz do for­my,

masa se­ro­wa:

 • ½ kg sera (twa­ro­go­we­go) tłu­ste­go, nie­kwa­śne­go,
 • 5 dag ma­sła,
 • 10 -15 dag cu­kru,
 • 2 – 3 żó­łt­ka,
 • wa­ni­lia,
 • 3 dag skór­ki po­ma­ra­ńczo­wej,

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Najpierw przy­rządzić cia­sto dro­żdżo­we we­dług prze­pi­su „Pla­cek dro­żdżo­wy z owo­ca­mi”, po­zo­sta­wić do wy­ro­śni­ęcia. Następnie przy­rządzić masę se­ro­wą.
 2. Gdy cia­sto wy­ro­śnie, wy­ło­żyć ⅔ cia­sta na po­sma­ro­wa­ną bla­chę, roz­ło­żyć rów­no ko­ńca­mi pal­ców za­nu­rzo­ny­mi w sto­pio­nym tłusz­czu, przy­kryć masą se­ro­wą.
 3. Resz­tę cia­sta wy­ło­żyć na stol­ni­cę po­sy­pa­ną mąką, potem wy­ro­bić krót­ko.
 4. Kszta­łto­wać wa­łecz­ki o śred­ni­cy ½ cm, lub ko­rzy­sta­jąc z ra­de­łka wy­ci­ąć pa­secz­ki roz­wa­łko­wa­ne­go cia­sta, wresz­cie uło­żyć z nich na ma­sie se­ro­wej sko­śną krat­kę.
 5. Po­zo­sta­wić do wy­ro­śni­ęcia pod przy­kry­ciem w cie­płym po­miesz­cze­niu.
 6. Gdy wy­ro­śnie, cały pla­cek po­sma­ro­wać roz­mąco­nym jaj­kiem.
 7. Upiec w do­brze na­grza­nym pie­kar­ni­ku na zło­ty ko­lor.
 8. Placek drożdżowy z serem wy­jąć, lek­ko schło­dzić, wy­ło­żyć na de­secz­kę, ostu­dzić, po­kro­ić na pro­sto­kąt­ne ka­wa­łki.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x