Mięso - potrawy

Potrawy z królika

Po­tra­wy z kró­li­ka.

Mi­ęso z kró­li­ka do­rów­nu­je war­to­ścią wo­ło­wi­nie, wie­przo­wi­nie, cie­lęci­nie. Jest bia­łe, de­li­kat­ne, sma­ku­je po­dob­nie jak mi­ęso z dro­biu. Spra­wia­nie kró­li­ka jest ta­kie samo jak spra­wia­nie za­jąca. Po­dział tusz­ki kró­li­ka jest iden­tycz­ny do po­dzia­łu za­jąca. 


Potra­wy go­to­wa­ne z kró­li­ka: pasz­tet z kró­li­ka

Po­traw­ka z kró­li­ka w so­sie po­ulet­te. 


Skład­ni­ki:

 • 2 przod­ki z kró­li­ka, 
 • 20 dag włosz­czy­zny, 
 • 1 żó­łt­ko, 
 • pieprz, sól, 
 • 4 dag ma­sła, 
 • 3 dag mąki, 
 • sok z cy­try­ny lub kwa­sek cy­try­no­wy
 • 1 ły­żecz­ka sie­ka­nej zie­lo­nej na­tki z pie­trusz­ki, 

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Przod­ki ze spra­wio­nych kró­li­ków, tj. części przed­nie od­ci­ęte od com­bra mi­ędzy 5 a 6 że­brem (gdy są małe, wzi­ąć też ło­pat­ki), ob­rać z po­wi­ęzi, opłu­kać i po­rąbać na 8-12 ka­wa­łków. 
 2. Wa­rzy­wa umyć, oczy­ścić wy­płu­kać. 
 3. Mi­ęso za­lać wrzącą, oso­lo­ną wodą i go­to­wać do mi­ęk­ko­ści, do­da­jąc pod ko­niec go­to­wa­nia wa­rzy­wa i pieprz. 
 4. Wy­war od­ce­dzić, ja­rzy­ny usu­nąć, mi­ęso ob­rać z wi­ęk­szych ko­stek. 
 5. Mąkę ro­ze­trzeć z ma­słem, roz­pro­wa­dzić ¼-1/3 l wy­wa­ru, za­go­to­wać, do­dać sok z cy­try­ny lub kwa­sek cy­try­no­wy, oso­lić do sma­ku. 
 6. Przy­pra­wio­ny sos po­łączyć z żó­łt­kiem, do­kład­nie mie­sza­jąc. 
 7. Do go­rące­go sosu wło­żyć mi­ęso i za­grzać sil­nie na brze­gu pły­ty, nie go­tu­jąc. 
 8. Po­dać po­tra­wę w tym sa­mym ron­dlu albo na okrągłym pó­łmi­sku, po­sy­pa­ną zie­lo­ną pie­trusz­ką, z ry­żem ugo­to­wa­nym  na syp­ko, albo z ziem­nia­ka­mi pu­rée.

Potrawy duszone z królika

Za­jąca po fran­cu­sku przy­rządza się we­dług tego sa­me­go prze­pi­su na: kró­li­ka po fran­cu­sku.

Pa­pry­karz z kró­li­ka.


Skład­ni­ki:

 • 2 przod­ki kró­li­ka,
 • 4 dag tłusz­czu,
 • 3 dag mąki,
 • ⅛ l śmie­ta­ny,
 • ½ l ły­żecz­ki ostrej pa­pry­ki,
 • sól, pieprz,

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Przod­ki ze spra­wio­nych kró­li­ków tj. części przed­nie, od­ci­ęte od com­bra mi­ędzy 5 a 6 że­brem, do­kład­nie oczysz­czo­ne z błon (gdy są małe, wzi­ąć też i ło­pat­ki) opłu­kać i po­rąbać na ka­wa­łki, oso­lić i opró­szyć mąką.
 2. Roz­grzać tłuszcz i na nie­zbyt sil­nym ogniu zru­mie­nić mi­ęso ze wszyst­kich stron.
 3. Do zru­mie­nio­ne­go mi­ęsa do­dać ob­ra­ną, po­kro­jo­na ce­bu­lę, pod­lać wodą, du­sić pod przy­kry­ciem do mi­ęk­ko­ści.
 4. Pod ko­niec du­sze­nia do­dać resz­tę mąki, pieprz, pa­pry­kę, za­go­to­wać, wlać śmie­ta­nę i do­so­lić do sma­ku.
 5. Po­da­wać na okrągłym pó­łmi­sku z kła­dzio­ny­mi klu­ska­mi.
 6. Po­tra­wy z kró­li­ka du­szo­ne mo­żna przy­rządzać w szyb­ko­wa­rze.,

Za­jąc du­szo­ny w wi­nie.


Skład­ni­ki:

 • com­ber i uda za­jęcze,
 • 15 dag bocz­ku wędzo­ne­go,
 • 15 dag ce­bu­li,
 • 3 dag bu­łki tar­tej,
 • 1 ły­żecz­ka pa­pry­ki,
 • ¼ l czer­wo­ne­go wina,
 • sól,

bajc:

 • ¼ l octu,
 • ½ l wody,
 • 10 dag ce­bu­li,
 • 1 liść bob­ko­wy,
 • kil­ka zia­ren pie­przu, zie­la an­giel­skie­go, ja­łow­ca,

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Za­go­to­wać wodę z po­kro­jo­ną ce­bu­lą (10 dag), li­ściem bob­ko­wym, pie­przem, ja­łow­cem, ostu­dzić, po­łączyć z octem.
 2. Com­ber z za­jąca z uda­mi (spra­wia­nie za­jąca) uło­żyć w ema­lio­wa­nej wa­nien­ce lub w mi­sce ka­mien­nej, za­lać schło­dzo­nym baj­cem i po­zo­sta­wić w chłod­nym miej­scu.
 3. Baj­co­wać 2 – 4 dni, ob­ra­ca­jąc co­dzien­nie.
 4. Wy­jęte z baj­cu mi­ęso opłu­kać i po­rąbać na ka­wa­łki, li­cząc po dwa na oso­bę.
 5. Bo­czek po­kro­ić na cien­kie pla­ster­ki, po­ło­wą pla­ster­ków wy­ło­żyć dno sze­ro­kie­go, pła­skie­go ron­dla, uło­żyć na nim ka­wa­łki mi­ęsa, do­dać ob­ra­na i po­kro­jo­ną w ta­lar­ki ce­bu­lę (15 dag).
 6. Mi­ęso po­sy­pać tar­tą bu­łka, wy­mie­sza­ną z pa­pry­ką, do­dać sól i przy­kryć resz­tą pla­ster­ków po­kro­jo­ne­go bocz­ku.
 7. Za­lać ⅛ l baj­cu,⅛ l  wody i ¼ l czer­wo­ne­go wina.
 8. Ron­del szczel­nie przy­kryć i wsta­wić do go­rące­go pie­kar­ni­ka albo na pły­tę ku­chen­ną i du­sić po­wo­li pod przy­kry­ciem przez oko­ło 2 ½ go­dzin do mi­ęk­ko­ści.
 9. Po­da­wać z ziem­nia­ka­mi i czer­wo­ną ka­pu­stą.

Potrawy pieczone: 

Kró­lik pie­czo­ny. 


Skład­ni­ki:

 • 1 com­ber kró­li­czy z ud­ka­mi, 
 • 5–6 dag tłusz­czu, 
 • sól,

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Com­ber ze spra­wio­ne­go kró­li­ka do­kład­nie ob­ra­ny z po­wi­ęzi opłu­kać i na­trzeć solą. 
 2. W bryt­fan­nie roz­grzać tłuszcz, po­ło­żyć mi­ęso, ob­lać je tłusz­czem i wsta­wić do go­rące­go pie­kar­ni­ka. 
 3. Piec oko­ło 1½ go­dzi­ny, często po­le­wa­jąc so­sem. 
 4. Wy­pa­ro­wa­ny sos uzu­pe­łniać wodą. 
 5. Upie­czo­ne mi­ęso po­rąbać na ka­wa­łki, uło­żyć w ca­ło­ści na podłu­żnym pó­łmi­sku i ob­lać so­sem z pie­cze­nia. 
 6. Po­da­wać z ziem­nia­ka­mi, fryt­ka­mi i ja­rzy­ną (ka­la­fior, bruk­sel­ka, zie­lo­ny gro­szek lub inne), z sa­ła­tą lub bo­rów­ka­mi. 

Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x