PRZEPISYZupy

Rosół z wołowiny

Rosół z wołowiny

Ro­sół z mię­sa wo­ło­we­go – też na nie­dziel­ny obiad. Tra­dy­cja wy­nie­sio­na z domu ro­dzin­ne­go. Po­żyw­ny, tudzież smacz­ny. Cóż wreszcie do­dać  wię­cej?


Naj­bar­dziej war­to­ścio­wa jest wo­ło­wi­na po­cho­dzą­ca z pewnością, tak jak każ­de mię­so, ze sztuk mło­dych w wie­ku do lat 6-ciu. Mię­so z mło­dych wo­łów jest spo­iste, bez wątpienia de­li­kat­ne, po­prze­ra­sta­ne tłusz­czem (“mar­mur­ko­wa­te”) lub z tzw. “kwiat­kiem” (czyli więk­sze sku­pi­ska tłusz­czu), drob­now­łuk­ni­ste lek­ko aro­ma­tycz­ne. Bar­wa mię­sa ja­skra­wo­czer­wo­na, na prze­kro­ju lśnią­ca. 

Tłuszcz bia­ły lub bia­ła­wy (żół­ty u zwie­rząt sta­rych), łam­li­wy,

u sztuk starszych dobrze odżywionych dodatkowo pokryta dość grubą warstwą całą powierzchnię tuszy.

Mię­so wo­łów sta­rych jest natomiast gru­bo­ziar­ni­ste, pra­wie bru­nat­ne, na prze­kro­ju ma­to­we, w wie­lu miej­scach po­prze­ra­sta­ne gru­by­mi bło­na­mi nie roz­go­to­wu­ją­cy­mi się pod­czas go­to­wa­nia i z tego wzglę­du nie przy­dat­ny­mi przy spo­rzą­dza­niu po­traw.


Skład­ni­ki:

 • ½ kg mię­sa wo­ło­we­go (szpon­der, mo­stek, łata).
 • 20 dag włosz­czy­zny.
 • 20 dag ko­ści.
 • 5 dag ce­bu­li.
 • 2 li­try wody.
 • sól, pieprz.
 • li­stek lau­ro­wy.
 • 1 łyż­ka sie­ka­nej pie­trusz­ki.

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Ko­ści opłu­kać, po­rą­bać, za­lać zim­ną wodą, go­to­wać.
 2. Do pod­go­to­wa­ne­go wy­wa­ru wło­żyć opłu­ka­ne mię­so, oso­lić.
 3. Gdy mię­so jest pra­wie mięk­kie, do­dać włosz­czy­znę bez ka­pu­sty wło­skiej, ugo­to­wać.
 4. Ce­bu­lę zru­mie­nić na pły­cie, ka­pu­stę wło­ską opłu­kać, ra­zem wło­żyć do ro­so­łu, ugo­to­wać.
 5. Rosół z wołowiny prze­ce­dzić, od­tłu­ścić, do­dać sie­ka­ną zie­le­ni­nę.
 6. Po­da­wać z la­nym cia­stem, klu­secz­ka­mi fran­cu­ski­mi, wą­tro­bia­ny­mi, pa­lusz­ka­mi kru­cho-droż­dżo­wy­mima­ka­ro­nem.
 7. Mię­so moż­na zu­żyć na na­dzie­nie do pie­ro­gów, pasz­te­ci­ków, ja­rzy­ny i do sa­ła­tek.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x