Wyroby cukiernicze

Skórka pomarańczowa

Skórka pomarańczowa

Skład­niki:

 • 1 kg skórki po­ma­rań­czo­wej, 
 • 2 kg cu­kru, 

stos-pomaranczy

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Przed ob­ra­niem ze skórki na­leży umyć po­ma­rań­cze w cie­płej wo­dzie z do­dat­kiem my­dła, póź­niej opłu­kać je i osu­szyć. 
 2. Zdjętą z  po­ma­rań­czy skórkę wło­żyć do du­żej mi­ski, za­lać zimną wodą, przy­ci­snąć ta­le­rzy­kiem, aby była w ca­ło­ści za­nu­rzona. 
 3. W miarę spo­ży­wa­nia po­ma­rań­czy do­kła­damy skórki co­dzien­nie, lecz naj­dłu­żej przez ty­dzień, zmie­nia­jąc co­dzien­nie wodę. 
 4. Na­mok­nięte skórki wło­żyć do ron­dla i  najpierw za­lać je go­rącą wodą. Później go­to­wać na ma­łym ogniu pod przy­kry­ciem, aż zmiękną przez kwa­drans, na­stęp­nie od­ce­dzić, za­lać zimną wodą. 
 5. Ugo­to­wać sy­rop z po­łowy cu­kru i 1½ szklanki wody. 
 6. Ostu­dzo­nym, chłod­nym sy­ro­pem za­lać skórki, przy­kryć i po­zo­sta­wić do na­stęp­nego dnia. Zlać sy­rop, za­go­to­wać, do­dać po­łowę po­zo­sta­łej ilo­ści cu­kru, go­to­wać, aż cu­kier się roz­pu­ści. 
 7. Wrzą­cym sy­ro­pem za­lać skórki i po­zo­sta­wić pod przy­kry­ciem do ostu­dze­nia, naj­le­piej do na­stęp­nego dnia. 
 8. Po­now­nie zlać sy­rop, za­go­to­wać z do­dat­kiem reszty cu­kru i jesz­cze raz za­lać skórki. po ko­lej­nym ostu­dze­niu zlać sy­rop, za­go­to­wać, do wrzą­cego wło­żyć skórki, go­to­wać na ma­łym ogniu do czasu aż skórki będą lśniące. 
 9. Prze­ło­żyć do wy­go­to­wa­nych sło­ików, szczel­nie za­mknąć na­kręt­kami, ostu­dzić. 
 10. Prze­cho­wy­wać w za­ciem­nio­nym po­miesz­cze­niu. Przed uży­ciem od­ce­dzić skórki z sy­ropu, naj­le­piej na si­cie, po­kroić w za­leż­no­ści od ich prze­zna­cze­nia. Wy­ko­rzy­stać np. do de­ko­ra­cji de­se­rów, ciast i tor­tów. 

Inny spo­sób sma­że­nia skórki po­ma­rań­czo­wej.

Skład­niki:

 • 1 kg skó­rek po­ma­rań­czo­wych,
 • 2½ kg cu­kru, 

pomaranczowa-skorka-w-sloiku

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Przy­go­to­wać i wy­mo­czyć skórki podobnie jak w po­przed­nim prze­pi­sie. 
 2. Po wy­mo­cze­niu za­lać je go­rącą wodą, za­go­to­wać, od­ce­dzić i ze­mleć w ma­szynce do mięsa, wy­mie­szać z po­łową cu­kru i po­zo­sta­wić na noc. 
 3. Na­stęp­nego dnia go­to­wać je na ma­łym ogniu, mie­sza­jąc czę­sto drew­nianą łyżką przez go­dziną, na­stęp­nie do­dać resztę cu­kru, go­to­wać da­lej wciąż mie­sza­jąc, aż skórki na­biorą po­ły­sku. 
 4. Przygotowany go­rący prze­twór wło­żyć do wy­go­to­wa­nych, go­rą­cych sło­ików. Za­mknąć szczel­nymi po­kryw­kami, ostu­dzić. 
 5. Prze­cho­wy­wać w ciem­nym po­miesz­cze­niu. Wy­ko­rzy­stać go też do ciast, de­se­rów i tor­tów. 

Skórka pomarańczowa, albo cytrynowa na su­rowo. 

Skład­niki:

 • 1 łyżka skórki cy­try­no­wej (po­ma­rań­czowej), 
 • 2½ łyżki cu­kru pu­dru

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Wpierw umyć cy­trynę w cie­płej wo­dzie z my­dłem, później ją do­kład­nie i sta­ran­nie wy­płu­kać. 
 2. Z cy­tryny wy­ci­snąć sok do wy­ko­rzy­sta­nia w za­leż­no­ści od prze­zna­cze­nia. 
 3. Skórkę  oczy­ścić z bia­łej war­stwy al­bedo i od­rzu­cić, następnie resztę drobno po­kroić w ma­ka­ro­nik, albo w ko­steczkę, wy­mie­szać z cu­krem w sło­iku po­przez wy­trzą­sa­nie. 
 4. Za­mknąć słoik za­krętką. Ko­lejne por­cje cy­tryny do­da­wać w miarę ich uży­wa­nia. 

Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x