DietyPRZEPISYPrzystawki

Soki i surówki z warzyw

Soki i su­rów­ki z wa­rzyw


Przy­go­to­wa­nie jest krót­kie, co tez po­zwa­la na za­cho­wa­nie ich wa­lo­rów. Na su­rów­ki do­bie­rać zdro­we i mło­de wa­rzy­wa. Na­da­ją się na nie wszyst­kie od­mia­ny sa­ła­ty, i ka­pu­sty, li­ście zie­lo­nej pie­trusz­ki, szpi­na­ku, ko­per, rze­żu­cha, wa­rzy­wa ko­rze­nio­we jak mar­chew­ka, pie­trusz­ka, se­ler, chrzan, rzod­kiew­ka, po­mi­do­ry, ogór­ki, dy­nia, ce­bu­la, szczy­pio­rek, pory, mło­da ka­la­re­pa, mło­dy gro­szek zie­lo­ny.

Nie spo­rządza się su­ró­wek z wa­rzyw, któ­re za­wie­ra­ją dużo olej­ków gor­czycz­nych, jak bruk­sel­ka, jar­muż, ka­la­fior. Do je­dze­nia na su­ro­wo nie na­da­ją się wa­rzy­wa o du­żej ilo­ści skro­bi (ziem­nia­ki) oraz błon­ni­ka (zdrew­nia­ła ka­la­re­pa). Wa­rzy­wa, któ­re prze­zna­cza­my na su­rów­ki mu­szą być oczysz­czo­ne i szyb­ko umy­te pod bie­żącą wodą.

Oczysz­czo­ne wa­rzy­wa nie po­win­ny być już mo­czo­ne w wo­dzie. Po umy­ciu na­leż je ob­rać ze skór­ki i od­po­wied­nio roz­drob­nić. Obie­rać ze skór­ki cien­ko, pod skór­ką znaj­du­je się naj­wi­ęcej skład­ni­ków.

War­to­ść sa­ła­tek pod­no­si się przez do­bór od­po­wied­nich skład­ni­ków i od­po­wied­nie przy­pra­wie­nie.

Przy­pra­wia­my so­kiem z cy­try­ny, so­kiem z ki­szo­nek, śmie­ta­ną, oli­wą, so­sem z żó­łtek i oli­wy. Do­da­tek tych przy­praw pod­no­si war­to­ść ka­lo­rycz­ną i sma­ko­wą su­rów­ki. Przy­pra­wie­nie su­rów­ki do sma­ku solą, cu­krem, kwa­sem jest bar­dzo istot­ne. Źle przy­pra­wio­na su­rów­ka nie za­chęca do jej spo­ży­cia. 

Do przy­pra­wia­nia su­ró­wek uży­wa­my rów­nież przy­praw zie­lo­nych jak ko­per­ku, pie­trusz­ki, szczy­pior­ku.
Su­rów­ki i soki z wa­rzyw oprócz wa­lo­rów sma­ko­wych za­wie­ra­ją one rów­nież wi­ta­mi­ny. Soki z wa­rzyw, jak mar­chew, ogór­ki, po­mi­do­ry i inne spo­rządza się z wa­rzyw roz­drob­nio­nych. Naj­lep­sze sma­ko­wo są mie­szan­ki ró­żnych wa­rzyw, często z do­dat­kiem owo­ców.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x