PrzystawkiSosy

Sosy na podstawie majonezu

Sosy na podstawie majonezu

Aby z ma­jo­nezu uzy­skać sos, na­leży go roz­rze­dzić wy­wa­rem z wa­rzyw, mięsa lub ryb – za­leż­nie od za­sto­so­wa­nia sosu. Gdyby w cza­sie ucie­ra­nia, wsku­tek nie­umie­jęt­nego ubi­ja­nia, a zwłasz­cza daw­ko­wa­nia skład­ni­ków sos “zwa­rzył się”, tj. oliwa po­łą­czona w ma­jo­ne­zie wy­dziela się i zbija się w kłaczki na­pra­wiamy go po­dob­nie jak “zwa­rzony” ma­jo­nez do­mowy. 

Przy­go­to­wa­nie:

  1. Sosy na podstawie majonezu spo­rzą­dza się z żół­tek lub ca­łych jaj i oleju (oliwy z oli­wek). Jaja mu­szą być świeże, gdyż tylko wtedy mają wła­ściwy za­pach i ozna­czają się więk­szą lep­ko­ścią, a co za tym idzie więk­szą cią­gli­wo­ścią. Ma­jo­nez spo­rzą­dzony ze świe­żych jaj jest dla­tego bar­dziej wy­daj­nym. Olej użyty do jego wy­ko­na­nia po­wi­nien być bez­wonny i ozna­czać się do­brym sma­kiem (so­jowy, rze­pa­kowy, ra­fi­no­wany). Do­dat­kiem może być też oliwa rów­nież świeża i cu­kier, sól, sok z cy­tryny lub ocet, a cza­sem też musz­tarda.
  2. Pro­dukty po­winny mieć tem­pe­ra­turę 20°C, gdyż wów­czas naj­le­piej uciera się sos.
  3. Sos ma­jo­ne­zowy naj­le­piej ucie­rać w mi­sce ka­mien­nej, por­ce­la­no­wej, ema­lio­wa­nej, do­bra­nej po­jem­no­ścią do ilo­ści sosu. Do ucie­ra­nia na­leży uży­wać trze­paczki w kształ­cie ró­zgi, lub pałki drew­nia­nej. Ucie­rać na­leży w jedną stronę.
  4. Bar­dzo do­brze przy­go­to­wuje się ma­jo­nez ro­bo­tem elek­trycz­nym. Jest on wy­daj­niej­szy i ła­two łą­czy skład­niki. Po­wstają drob­niej­sze cząstki emul­sji, sos za­wiera wię­cej po­wie­trza, masa jest jed­no­lita, gę­sta i lśniąca. 

Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x