PRZEPISYPrzetwory domowe

Syrop z mniszka lekarskiego

Sy­rop z mnisz­ka le­kar­skie­go.


Zacznijmy od tego czym w ogóle jest mni­szek le­kar­ski? Prawdopodobnie dobrze znasz tę roślinę.
Inne jego nazwy:

 • bro­daw­nik (Pod­la­sie),
 • pępa­wa (oko­li­ce San­do­mie­rza),
 • wole oczy (Po­mo­rze),
 • mlyc (gwa­ra śląska),
 • męska sta­ło­ść,
 • dmu­cha­wiec,
 • mlecz,

A teraz w kilku krokach – Jak się za to zabrać?

Ce­chy fi­to­che­micz­ne – sy­rop z mnisz­ka je ma.

Sy­rop z mnisz­ka – Przy­go­to­wa­nie:

pszczola-na-kwiatku-mniszka

 1. 220—250 sztuk kwia­tów mnisz­ka ze­rwać w maju, przy sło­necz­nej po­go­dzie, w go­dzi­nach przed­po­łu­dnio­wych.
 2. Roz­ło­żyć je na bia­łym pa­pie­rze, wy­rzu­cić wy­cho­dzące z nich ro­bacz­ki.
 3. Za­lać 1 li­trem źró­dla­nej wody, do­dać do­brze wy­my­tą, po­kro­jo­ną skór­ką cy­try­nę, go­to­wać przez 20 mi­nut.
 4. Od­sta­wić na 2 go­dzi­ny.
 5. Prze­ce­dzić, do­brze od­ci­snąć.
 6. Do pły­nu do­dać 1 kg cu­kru i zno­wu go­to­wać 2 ÷ 3 go­dzin na wol­nym ogniu, aż zgęst­nie­je.
 7. (Na­le­ży pil­no­wać, aby cu­kier się nie skar­me­li­zo­wał).
 8. Za­gęsz­cza­nie po­win­no się od­by­wać przez 2 ÷ 3 dni.
 9. Otrzy­mu­je się sy­rop o gęsto­ści zbli­żo­nej do mio­du, stąd po­pu­lar­na na­zwa tego sy­ro­pu to „mio­dek ma­jo­wy”.
 10. Go­to­wy sy­rop zlać do sło­icz­ków.
 11. Sy­rop na­da­je się do wy­ro­bów ku­li­nar­nych jako sub­sty­tut mio­du na­tu­ral­ne­go, do na­po­jów orze­źwia­jących, mo­żna go spo­ży­wać wraz z chle­bem po­sma­ro­wa­nym ma­słem.
 12. Jest on uży­wa­ny jako le­kar­stwo na prze­zi­ębie­nie, po­ma­ga przy upo­rczy­wym kasz­lu.
 13. Sy­rop z mnisz­ka le­kar­skie­go może być ta­kże uży­ty do przy­rządze­nia wina kwia­to­we­go.
Sok mlecz­ny znaj­du­jący się we wszyst­kich częściach mnisz­ka za­wie­ra:

 • inu­li­nę,
 • kwas krze­mo­wy,
 • lak­ton (lak­tu­ko­pi­kry­na),
 • wi­ta­mi­ny z grup A, B, C, D.
 • Ko­rzeń mnisz­ka (Ra­dix Ta­ra­xa­ci) za­wie­ra go­ry­cze se­skwi­ter­pe­no­we (typ ger­ma­kra­no­li­du, typ eu­de­sma­no­li­du),
 • tri­ter­pe­ny (ta­rak­se­rol, ta­rak­sa­ste­rol, β–amy­ry­na, lu­pe­ol, ar­ni­diol­fa­ra­diol),
 • fe­no­lo­kwa­sy (cy­cho­ry­no­wy, mo­no­ka­wo­ilo­wi­no­wy, ka­wo­wy, chlo­ro­ge­no­wy, p-hy­drok­sy­fe­ny­lo­oc­to­wy, cy­na­mo­no­wy),
 • po­li­sa­cha­ry­dy (inu­li­na),
 • sole mi­ne­ral­ne (sole po­ta­su).

Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x