Dania główneMięso - potrawyPRZEPISYSosyŚwiąteczne i karnawałowe

Zając po polsku w śmietanie

Zając po pol­sku

w śmie­ta­nie.

Mięso to ma swój cha­rak­te­ry­styczny aro­mat, z czym wiąże się jego war­tość sma­kowa. Mięso dzi­czy­zny po­ja­wia się na rynku w okre­sach do­zwo­lo­nych na od­strzał, ale trzeba pa­mię­tać, że naj­więk­szą war­tość sma­kową ma mięso ze zwie­rzyny na po­czątku zimy i je­sie­nią. W póź­niej­szym okre­sie, w zi­mie może być już dość twarde. Po­zy­skane świeże mięso wy­maga dość dłu­giego okresu doj­rze­wa­nia, naj­le­piej w po­zy­cji wi­szą­cej, w chłod­nym, prze­wiew­nym miej­scu. Okres ten może trwać na­wet do 3 ty­go­dni. Po spra­wie­niu i po­dziale tu­szy mięso z tyl­nej czę­ści po­winno być po raz drugi pod­dane doj­rze­wa­niu w za­pra­wie z octu lub wa­rzyw.


Skład­niki:

 • 1 com­ber za­ję­czy i tylne skoki,
 • 5-10 dag sło­niny,
 • 2-3 dag mąki, sól,
 • 5 dag tłusz­czu,
 • karmel, bajc,
Za­prawa z octu:
 • woda, ocet do smaku,
 • 4 dag ce­buli,
 • ziele an­giel­skie, pieprz,
 • 2 li­ście bob­kowe,
Pod­prawa:
 • ¼ l śmie­tany,
 • 2 dag mąki,
 • sól,

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Za­jąca spra­wić, za­pra­wić octem na 3 – 4 dni.
 2. Wy­jąć z za­prawy, ostrym, ma­łym no­żem ścią­gnąć błony z com­bra i ud (ostroż­nie).
 3. Mięso na­szpi­ko­wać, po­so­lić, omą­czyć.
 4. Roz­grzać tłuszcz, mięso ob­sma­żyć na ciem­no­złoty ko­lor na sil­nym ogniu, prze­ło­żyć do ron­delka, pod­lać za­prawą, do­dać ce­buli i przy­praw z za­prawy, udu­sić pod przy­kry­ciem do mięk­ko­ści, pod­le­wa­jąc w miarę po­trzeby za­prawą i wodą.
 5. Mięso wy­jąć, sos pod­pra­wić śmie­taną z mąką, prze­trzeć, za­go­to­wać, po­so­lić, je­śli trzeba za­bar­wić kar­me­lem, wło­żyć mięso, du­sić.
 6. Mięso po­dzie­lić, po­da­wać na dłu­gim pół­mi­sku, “za­jąc po pol­sku” – ob­lany prze­tar­tym so­sem.
 7. Po­da­wać z ma­ka­ro­nem, klu­skami kła­dzio­nymi, fran­cu­skimi, pu­rée z ziem­nia­ków, bu­racz­kami.
 8. Można też go podać z borówkami, z chrzanem albo z sałatką z czerwonej kapusty. 
Karmel przyrządzić w następujący sposób: 2 dag cukru zrumienić na złoty kolor na patelni, wlać 3-5 łyżek wody, zagotować.
zajac-po-polsku-w-smietanie
Zając po polsku, w śmietanie.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x