Dania głównePRZEPISYŚwiąteczne i karnawałoweZupy

Zupa rakowa – przepis staropolski

Zupa rakowa – przepis staropolski

Zupę tę moż­na da­wać również w dni mię­sne i po­st­ne; w pierw­szym wy­pad­ku uży­wa się do roz­pro­wa­dze­nia jej ro­so­łu, w dru­gim sma­ku z włosz­czy­zny.

Składniki:

Rak en face
Rak en face.
 • 2 men­dle (30 szt.) ra­ków,
 • ¼ l śmie­ta­ny,
 • 1 jaj­ko,
 • wy­war mię­sny lub wa­rzyw­ny,
 • mąka,
 • zie­lo­ny ko­pe­rek,
 • tar­ta buł­ka,
 • sól

Zupa rakowa – przepis staropolski – przygotowanie:

 1. Na 6 osób ugo­to­wać z ko­prem aliści w so­lo­nej wo­dzie 2 men­dle ra­ków, któ­re po­przed­nio trze­ba spa­rzyć i wy­czy­ścić.
 2. Sko­ro ugo­to­wa­ne, mu­szą prze­sty­gnąć, po­tem wy­brać szyj­ki i tyle sko­ru­pek, ile do na­dzie­wa­nia ich po­trze­ba; resz­tę nó­żek i sko­rup wy­płu­kać, usu­szyć i utłuc w moź­dzie­rzu na mia­zgę, do­dać łyż­kę ma­sła i tłuc znów ra­zem, po­tem po­sta­wić w ron­del­ku na wol­nym ogniu i niech się po­wo­li sma­ży.
 3. Sko­ro ma­sło na­bie­rze faktycznie czer­wo­no­ra­ko­we­go ko­lo­ru:
  1. pod­lać tro­chę ro­so­łu i zbie­rać łyż­ką w osob­ny gar­nu­szek ko­lor ra­ko­wy, gdy się cią­gle po­ka­zy­wać bę­dzie,
  2. resz­tą prze­fa­so­wać przeto przez gę­ste sit­ko lub gru­be płót­no,
  3. roz­pro­wa­dzić ro­so­łem lub sma­kiem z włosz­czy­zny,
  4. za­pra­wić jed­ną czwar­tą li­tra kwa­śnej śmie­ta­ny, najpierw roz­bi­tej z do­brą łyż­ką mąki,
  5. wło­żyć zbie­ra­ne ma­sło i też za­go­to­wać ra­zem.
 4. W wa­zie po­win­ny być przy­go­to­wa­ne ra­ko­we szyj­ki, ponadto tro­chę sie­ka­ne­go zie­lo­ne­go ko­pru i fa­sze­ro­wa­ne ra­ko­we sko­rup­ki, któ­re przy­rzą­dza­ją się w na­stę­pu­ją­cy spo­sób: usie­kać drob­no szyj­ki i nóż­ki, wziąć tro­chę ma­sła, tar­tej buł­ki, sie­ka­ne­go ko­pru, soli, jed­no całe jajo i umie­szać do­brze masę, po­tem na­dziać sko­rup­ki, od­go­to­wać i wło­żyć do wazy.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x