DietyRodzaj posiłku

Żywienie dietetyczne

Żywienie dietetyczne.Ogól­ne za­sa­dy i krót­ko mó­wiąc, cel sto­so­wa­nia ży­wie­nia die­te­tycz­ne­go. 

Ży­wie­nie cier­pią­cych z po­wo­du cho­ro­by żo­łąd­ka i prze­wo­du po­kar­mo­we­go.


 1. Od­ży­wia­nie sto­so­wa­ne dla osób cier­pią­cych na róż­ne cho­ro­by na­zy­wa­my ży­wie­niem die­te­tycz­nym. Za­da­niem ży­wie­nia die­te­tycz­ne­go jest współ­dzia­ła­nie z in­ny­mi środ­ka­mi lecz­ni­czy­mi w celu zu­peł­ne­go wy­le­cze­nia cho­re­go, lub w wy­pad­ku, gdy jest to nie­moż­li­we, za­ha­mo­wa­nia po­stę­pu­ją­ce­go pro­ce­su cho­ro­bo­we­go. W nie­któ­rych cho­ro­bach ży­wie­nie die­te­tycz­ne jest nie tyl­ko jed­nym z czyn­ni­ków le­cze­nia, lecz faktycznie sta­no­wi jego po­sta­wę.
 2. Po­mi­mo du­żej róż­no­rod­no­ści diet lecz­ni­czych, za­le­żą one też od ro­dza­ju cho­ro­by.
 3. Żywienie dietetyczne zależy rów­nież chociażby od jej okre­su, po­wi­kłań i in­nych czyn­ni­ków, obo­wią­zu­ją die­te­tycz­nym ogól­ne za­sa­dy, któ­re po­win­ny być prze­strze­ga­ne. 
 4. Mia­no­wi­cie:

  1. re­gu­lar­ne po­da­wa­nie po­sił­ków,
  2. wy­so­ka ja­kość pro­duk­tów uży­wa­nych do przy­go­to­wa­nia po­traw,
  3. sta­ran­ne ich przy­rzą­dza­nie i po­da­wa­nie,
  4. oraz oczywiście wła­ści­wa at­mos­fe­ra ota­cza­ją­ca cho­re­go w cza­sie spo­ży­wa­nia po­sił­ku.
 5. Sku­tecz­ność sto­so­wa­nia die­ty za­le­ży w dodatku od sys­te­ma­tycz­ne­go po­da­wa­nia po­sił­ków.
 6. Po­da­wać je o usta­lo­nej, jed­na­ko­wej po­rze, przy czym naj­wła­ściw­sze jest po­da­wa­nie po­sił­ków czę­sto, ale w mniej­szej ilo­ści.
 7. Do spo­rzą­dza­nia po­sił­ków die­te­tycz­nych po­win­ny być prze­zna­czo­ne rzecz jasna, ar­ty­ku­ły naj­wyż­sze­go ga­tun­ku.
 8. Naj­bar­dziej świe­że, po­nie­waż od­por­ność or­ga­ni­zmu cho­re­go na wszel­kie szko­dli­we czyn­ni­ki jest o wie­le mniej­sza.
 1. Po­tra­wy die­te­tycz­ne po­win­ny być szcze­gól­nie sta­ran­nie przy­go­to­wy­wa­ne, z prze­strze­ga­niem do­zwo­lo­nych spo­so­bów przy­rzą­dza­nia.
 2. Po­żą­da­ne jest, aby były moż­li­wie naj­smacz­niej­sze, po­mi­mo uży­wa­nia tyl­ko do­zwo­lo­nych do uży­cia przy­praw.
 3. Przy­go­to­wy­wa­nie po­traw die­te­tycz­nych po­win­no się od­by­wać w szcze­gól­no­ści zgod­nie z ogól­nie obo­wią­zu­ją­cy­mi za­sa­da­mi hi­gie­ny, a go­to­we po­sił­ki wy­da­wa­ne na­tych­miast, w sta­nie świe­żym do spo­ży­cia.
 4. Na­wet naj­bar­dziej pra­wi­dło­wo i smacz­nie przy­go­to­wa­ne po­tra­wy tra­cą swe wa­lo­ry od­żyw­cze, sma­ko­we i es­te­tycz­ne, je­że­li są prze­cho­wy­wa­ne w cie­ple od chwi­li przy­rzą­dze­nia do chwi­li wy­da­nia, albo gdy są w mię­dzy­cza­sie od­grze­wa­ne. Po­tra­wy od­grze­wa­ne po­win­ny być zatem w za­sa­dzie z kuch­ni die­te­tycz­nej wy­łą­czo­ne.
 5. Duże zna­cze­nie dodatkowo ma przy­jem­ny na­strój przy je­dze­niu, któ­ry w pew­nej mie­rze spo­wo­do­wać moż­na po­da­wa­niem po­traw w es­te­tycz­nie urzą­dzo­nym po­miesz­cze­niu i po­god­ną spo­koj­ną roz­mo­wą.
 6. Po­si­łek przy­no­si naj­więk­szy po­ży­tek, kie­dy faktycznie jest spo­ży­wa­ny z ape­ty­tem, z my­ślą o je­dze­niu. Po­nie­waż jed­nak po­tra­wy die­te­tycz­ne nie za­wsze są naj­bar­dziej atrak­cyj­ne pod wzglę­dem sma­ko­wym, cho­rzy po­win­ni być najpierw do­brze za­po­zna­ni ze zna­cze­niem prze­pi­sa­nej im die­ty i prze­ko­na­ni o jej ko­niecz­no­ści, tak aby nie od­no­si­li się do swo­jej die­ty z nie­chę­cią. 
 7. W celu unik­nię­cia po­draż­nie­nia cho­rych wi­do­kiem lu­bia­nych, lecz za­bro­nio­nych im po­traw, toteż wska­za­ne jest, aby oso­by bę­dą­ce na die­cie nie ja­da­ły jed­no­cze­śnie lub w tym sa­mum po­miesz­cze­niu z oso­ba­mi zdro­wy­mi, spo­ży­wa­ją­cy­mi nor­mal­ne po­sił­ki.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x