Po­li­ty­ka pry­wat­no­ści. Two­je bez­pie­czeń­stwo.

To na­sza de­wi­za.


Polityka prywatności jest dla nas niezwykle istotna.

Podmiotem odpowiedzialnym za przechowywanie danych osobowych jest firma EXPE Marcin Janicki. ul. Piechy 10/10; 41-712 Ruda Śląska.

Za­sta­na­wia­my się nad da­ny­mi oso­bo­wy­mi, któ­re pro­si­my o po­da­nie, oraz o da­nych oso­bo­wych, któ­re zbie­ra­my o to­bie za po­śred­nic­twem na­szych usług. Prze­cho­wu­je­my dane oso­bo­we tyl­ko tak dłu­go, jak mamy po­wód, aby je za­cho­wać. Na­szym ce­lem jest jak naj­ła­twiej­sze kon­tro­lo­wa­nie, ja­kie in­for­ma­cje w Two­jej wi­try­nie są udo­stęp­nia­ne pu­blicz­nie (lub utrzy­my­wa­ne jako pry­wat­ne), in­dek­so­wa­ne przez wy­szu­ki­war­ki i trwa­le usu­wa­ne.

Po­ma­ga­my chro­nić Cię przed prze­kro­cze­niem wy­ma­gań rzą­do­wych do­ty­czą­cych two­ich da­nych oso­bo­wych. Dą­ży­my do peł­nej przej­rzy­sto­ści w za­kre­sie gro­ma­dze­nia, wy­ko­rzy­sty­wa­nia i udo­stęp­nia­nia da­nych oso­bo­wych. Po­ni­żej znaj­du­je się na­sza Po­li­ty­ka pry­wat­no­ści, któ­ra za­wie­ra i wy­ja­śnia te za­sa­dy.

Kim jesteśmy?

Ad­res na­szej stro­ny to: https://tra­dy­cyj­ne-prze­pi­sy.pl.


Polityka prywatności. Jakie dane osobowe gromadzimy i dlaczego je gromadzimy?

Komentarze

Gdy od­wie­dza­ją­cy zo­sta­wia­ją ko­men­ta­rze w wi­try­nie, zbie­ra­my dane po­ka­za­ne w for­mu­la­rzu ko­men­ta­rzy, a tak­że ad­res IP od­wie­dza­ją­ce­go i ciąg agen­ta użyt­kow­ni­ka prze­glą­dar­ki, aby po­móc w wy­kry­wa­niu spa­mu.

Ano­ni­mo­wy ciąg utwo­rzo­ny z Two­je­go ad­re­su e-mail (zwa­ne­go rów­nież skró­tem) może zo­stać prze­ka­za­ny do usłu­gi Gra­va­tar, aby spraw­dzić, czy go uży­wasz. Po­li­ty­ka pry­wat­no­ści usłu­gi Gra­va­tar jest do­stęp­na tu­taj: https://au­to­mat­tic.com/pri­va­cy/. Po za­twier­dze­niu ko­men­ta­rza Two­je zdję­cie pro­fi­lo­we jest wi­docz­ne pu­blicz­nie w kon­tek­ście Two­je­go ko­men­ta­rza.

Polityka prywatności. Media

W przy­pad­ku prze­sy­ła­nia zdjęć do wi­try­ny na­le­ży uni­kać prze­sy­ła­nia zdjęć z wbu­do­wa­ny­mi da­ny­mi lo­ka­li­za­cji (EXIF GPS). Od­wie­dza­ją­cy stro­nę in­ter­ne­to­wą mogą po­bie­rać i wy­od­ręb­niać do­wol­ne dane lo­ka­li­za­cji z ob­ra­zów na stro­nie in­ter­ne­to­wej.


Cookies (Ciasteczka)

Je­śli zo­sta­wisz ko­men­tarz na na­szej stro­nie, najpierw mo­żesz za­pi­sać się na swo­je imię i na­zwi­sko, ad­res e-mail i stro­nę in­ter­ne­to­wą w pli­kach co­okie. Są to dla Two­jej wy­go­dy, abyś nie mu­siał po­now­nie wpi­sy­wać swo­ich da­nych, gdy zo­sta­wisz ko­lej­ny ko­men­tarz. Te pli­ki co­okie będą trwać przez rok.

Je­śli od­wie­dzisz na­szą stro­nę lo­go­wa­nia, usta­wi­my tym­cza­so­wy plik co­okie, aby usta­lić, czy Two­ja prze­glą­dar­ka ak­cep­tu­je pli­ki co­okie. Ten plik co­okie nie za­wie­ra da­nych oso­bo­wych i jest od­rzu­ca­ny po za­mknię­ciu prze­glą­dar­ki.

Pod­czas lo­go­wa­nia skon­fi­gu­ru­je­my rów­nież kil­ka pli­ków co­okie, aby za­pi­sać dane lo­go­wa­nia i opcje wy­świe­tla­nia ekra­nu. Pli­ki co­okie logowania trwa­ją dwa dni, a pli­ki co­okie opcji ekra­nu – przez rok. Jeśli wybierzesz «Pamiętaj mnie», Twój login będzie trwał przez dwa tygodnie. Je­śli wy­lo­gu­jesz się ze swo­je­go kon­ta, pli­ki co­okie słu­żą­ce do lo­go­wa­nia zo­sta­ną usu­nię­te.

Je­śli edy­tu­jesz lub opu­bli­ku­jesz ar­ty­kuł, do­dat­ko­wy plik co­okie zo­sta­nie za­pi­sa­ny w prze­glą­dar­ce. Ten plik co­okie nie za­wie­ra da­nych oso­bo­wych i po pro­stu wska­zu­je iden­ty­fi­ka­tor wpi­su wła­śnie edy­to­wa­ne­go ar­ty­ku­łu. Wy­ga­sa po 1 dniu.

Formularze kontaktowe

Polityka prywatności. Osadzone treści z innych stron internetowych

Ar­ty­ku­ły na tej stro­nie mogą za­wie­rać tre­ści osa­dzo­ne (np. Fil­my, ob­ra­zy, ar­ty­ku­ły itp.). Osa­dzo­ne tre­ści z in­nych stron in­ter­ne­to­wych za­cho­wu­ją się do­kład­nie tak samo, jak gdy­by od­wie­dza­ją­cy od­wie­dził dru­gą stro­nę.

Wi­try­ny te mogą gro­ma­dzić dane o To­bie, wy­ko­rzy­sty­wać pli­ki co­okie, osa­dzać do­dat­ko­we śle­dze­nie stron trze­cich i mo­ni­to­ro­wać Two­ją in­te­rak­cję z tymi osa­dzo­ny­mi tre­ścia­mi, w tym śle­dze­nie in­te­rak­cji z osa­dzo­ny­mi tre­ścia­mi, je­śli masz kon­to i je­steś za­lo­go­wa­ny na tej stro­nie.


Polityka prywatności. Analityka

Komu udostępniamy twoje dane?

Polityka prywatności. Jak długo przechowujemy twoje dane?

Jeśli zo­sta­wisz ko­men­tarz, ko­men­tarz i jego me­ta­da­ne zo­sta­ną za­cho­wa­ne na czas nie­okre­ślo­ny. Ma to na celu au­to­ma­tycz­ne roz­po­zna­wa­nie i za­twier­dza­nie wszel­kich ko­men­ta­rzy uzu­peł­nia­ją­cych za­miast trzy­ma­nia ich w ko­lej­ce mo­de­ra­cji.

W przy­pad­ku użyt­kow­ni­ków, któ­rzy za­re­je­stru­ją się na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej (je­śli ist­nie­ją), prze­cho­wu­je­my rów­nież dane oso­bo­we, któ­re po­da­ją w ich pro­fi­lu użyt­kow­ni­ka. Wszy­scy użyt­kow­ni­cy mogą wy­świe­tlać, edy­to­wać a także usu­wać swo­je dane oso­bo­we w do­wol­nym mo­men­cie (z wy­jąt­kiem, że nie mogą zmie­nić swo­jej na­zwy użyt­kow­ni­ka). Ad­mi­ni­stra­to­rzy wi­tryn mogą rów­nież wy­świe­tlać i edy­to­wać te in­for­ma­cje.


Jakie masz prawa do swoich danych?

Je­śli masz kon­to na tej stro­nie lub zo­sta­wi­łeś ko­men­tarz, mo­żesz też po­pro­sić o otrzy­ma­nie wy­eks­por­to­wa­ne­go pli­ku da­nych oso­bo­wych, któ­re prze­cho­wu­je­my na Twój te­mat, w tym wszel­kich da­nych, któ­re nam prze­ka­za­łeś. Mo­żesz rów­nież po­pro­sić o usu­nię­cie wszel­kich da­nych oso­bo­wych, któ­re prze­cho­wu­je­my na Twój te­mat. Nie obej­mu­je to żad­nych da­nych, któ­re je­ste­śmy zo­bo­wią­za­ni prze­cho­wy­wać do ce­lów ad­mi­ni­stra­cyj­nych, praw­nych lub bez­pie­czeń­stwa.

Polityka prywatności. Gdzie wysyłamy twoje dane?

Ko­men­ta­rze od­wie­dza­ją­cych mogą być spraw­dza­ne za po­śred­nic­twem usłu­gi au­to­ma­tycz­ne­go wy­kry­wa­nia spa­mu.


Twoje Informacje Kontaktowe

Dodatkowe informacje

Jak chronimy twoje dane?

Jakie mamy procedury w zakresie naruszenia danych?

Od jakich stron trzecich otrzymujemy dane?

Jakie zautomatyzowane podejmowanie decyzji i / lub profilowanie robimy z danymi użytkownika?

Przemysłowe wymogi dotyczące ujawniania informacji


Print Friendly, PDF & Email

Powiązane zdjęcia: