Potrawy wielkanocne

Święto ruchome – wypada pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia. Symboliczne nadejście wiosny po długiej zimie, czas odrodzenia całej przyrody

Czytaj dalej

Potrawy z warzyw jarzyn gotowanych

Wa­rzy­wa roz­drob­nio­ne wy­ma­ga­ją krót­sze­go cza­su go­to­wa­nia. Wa­rzy­wa zie­lo­ne oraz za­wie­ra­ją­ce gorz­kie, pie­ką­ce skład­ni­ki, jak wszyst­kie od­mia­ny ka­pu­sty oraz ka­la­fior, po­win­ny być po za­go­to­wa­niu od­kry­te (wraz z parą ucie­ka­ją olej­ki ete­rycz­ne, o gorz­ka­wo–cierp­kim sma­ku), a po pew­nym cza­sie po­now­nie przy­kry­te i pod przy­kry­ciem do­go­to­wa­ne.

Czytaj dalej