PRZEPISYPrzetwory domowe

Dżem truskawkowo agrestowy

Dżem truskawkowo agrestowy.

Owoce do­star­czają nam naj­więk­szej ilo­ści wi­ta­min, spo­śród któ­rych wy­róż­nić można nie­zbędną nam wi­ta­minę C. Na­zywa się ją czę­sto «wi­ta­miną zdro­wia» a świeże wa­rzywa i owoce są jej je­dy­nym źró­dłem. Nie­które, np dzika róża, czarna po­rzeczka, aro­nia za­wie­rają jej tak dużo, że nie­wielka ich ilość za­spo­kaja na­sze ca­ło­dzienne za­po­trze­bo­wa­nie na tę wi­ta­minę. Dłuż­sze prze­cho­wy­wa­nie bez za­mro­że­nia, czy in­nego za­kon­ser­wo­wa­nia owo­ców po­wo­duje utratę cen­nej wi­ta­miny. Poza tym waż­nymi skład­ni­kami owo­ców, które po­winny zo­stać za­cho­wane są inne wi­ta­miny, jak wi­ta­mina A (ka­ro­ten), czy też pek­tyny. Wę­glo­wo­dory pro­ste (cu­kry) za­warte w owo­cach pest­ko­wych i ja­go­do­wych za­spo­ka­jają na­sze po­trzeby ka­lo­ryczne, Pek­tyny two­rzą cha­rak­te­ry­styczną kon­sy­sten­cję ga­la­re­tek. Olejki ete­ryczne i barw­niki na­dają zaś na­szym prze­two­rom nie­po­wta­rzalny smak i aro­mat.


Skład­niki:

  • 1 kg agre­stu (nie­przej­rzały),
  • 1 kg tru­ska­wek,
  • ¼ kg cu­kru,
dzem-z-poziomek
Przetwory domowe z owoców.

Przy­go­to­wa­nie:

  1. Dżem przy­go­to­wać we­dług po­da­nych wska­zó­wek.
  2. Agrest można naj­pierw prze­ci­snąć przez wol­no­obro­tową wy­ci­skarkę do so­ków. 
  3. Owoce można też zmie­lić w ma­szynce do mięsa lub roz­go­to­wać z cu­krem, do­da­jąc nie­wielką ilość wody.
  4. Na­stęp­nie do pod­go­to­wa­nego agre­stu do­dać tru­skawki i do­sma­żyć.
  5. W taki sam spo­sób jak dżem tru­skaw­kowo-agre­stowy  przy­go­to­wuje się mie­szane dżemy (kon­fi­tury, ga­la­retki) z wi­śni lub cze­re­śni z agre­stem, z ma­lin i po­rze­czek, bo­ró­wek z grusz­kami i jabł­kami, z bo­ró­wek z jabł­kami i inne.
galaretka z malin
Wyciskarka do soków pozwala szybko przygotować nasze przetwory.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Andrzej
Andrzej
10 miesięcy temu

Czy 1/4 kg cukru to nie mało?

2
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x