Mięso - potrawyPRZEPISYŚniadanieSosy

Domowa musztarda

Domowa musztarda.  


Skład­ni­ki:

 • 20 dag gor­czy­cy – łącz­nie:
  • bia­ła – ła­god­na, 
  • czar­na – ostrzej­sza, 
  • brązo­wa – sa­rep­ska – naj­ostrzej­sza,
 • ¼ l octu win­ne­go lub ja­błko­we­go, 
 • 50 ml bia­łe­go wina (za­mien­nie wody), 
 • 30 ml ole­ju, 
 • 50 ml mio­du,
 • 2 ły­żecz­ki soli, 
 • 1 ły­żecz­ka pie­przu, 

biała-polna-gorczyca

Domowa musztarda – przygotowanie:

 1. Najpierw do gar­nusz­ka wsy­pu­je­my gor­czy­cę. Z za­le­żno­ści od typu musz­tar­dy bie­rze­my bia­łą, lub po­mie­sza­ną bia­łą i czar­ną, czy brązo­wą. 
 2. Do dru­gie­go na­czy­nia wle­wa­my wino (wodę), ocet, miód i przy­pra­wy i pod­grze­wa­my do za­go­to­wa­nia. 
 3. Mo­żna nie do­da­wać mio­du, je­śli nie chce­my mieć mio­do­we­go sma­ku. Wte­dy do­dać taką samą ilo­ść cu­kru. 
 4. Go­rącą za­le­wą za­lać ziar­na gor­czy­cy i po­zo­sta­wić do na­stęp­ne­go dnia, aby spęcz­nia­ły. 
 5. Kie­dy gor­czy­ca wchło­nie za­da­ny płyn, ca­ło­ść mik­su­je­my.
 6. Gdy­by do­mo­wa musz­tar­da była zbyt gęsta, mo­żna do niej do­dać nie­co wi­ęcej wina lub wody. 
 7. Ca­ło­ść na koniec prze­kła­da­my do sło­ika (sło­ików) i po­zo­sta­wia­my do se­zo­no­wa­nia.
 8. Na koniec naj­wa­żniej­sze. Se­zo­no­wa­nie musz­tar­dy trwa. Od kil­ku ty­go­dni do na­wet kil­ku mie­si­ęcy. 
 9. Mo­że­my ją do­pra­wić do sma­ku. Smak za­ostrza­ją wino i piwo, ła­go­dzą miód i cu­kier. 
 10. W za­le­żno­ści od typu musz­tar­dy otrzy­mu­je­my:
  1. De­li­ka­te­so­wa – w sma­ku ła­god­na, o jed­no­rod­nej kon­sy­sten­cji. 
  2. Sa­rep­ska – to mie­szan­ka bia­łej i ciem­nej gor­czy­cy gru­bo­ziar­ni­stej, dość ostra. Gor­czy­ca ta jest upra­wia­na głów­nie w Ro­sji. 
  3. Krem­ska – kre­mo­wa i ła­god­na, słod­ka­wa z do­dat­kiem de­li­kat­ne­go octu i spi­ry­tu­su win­ne­go. Na­zwa po­cho­dzi od au­striac­kie­go re­gio­nu Krem­stal. 
  4. Di­jon – mie­szan­ka obu gor­czyc z do­dat­kiem bia­łe­go wina. 
  5. Fran­cu­ska – z octem win­nym i do­dat­kiem ca­łych zia­ren bia­łej i ciem­nej gor­czy­cy. 
  6. Sto­ło­wa – ła­god­na albo nie­co pi­kant­na o bar­wie ja­sno­żó­łtej. 
  7. Ro­syj­ska – ła­god­na lub nie­co pi­kant­na z do­dat­kiem ciem­nej gor­czy­cy. 

W skrócie: na do­bór sma­ku wpły­wa­ją sól, cu­kier, miód, wino, chrzan. Od­po­wied­nio do­sma­czo­na musz­tar­da za­do­wo­li ka­żde­go sma­ko­sza, dodatkowo jest pew­no­ść nieobecności wszel­kich kon­ser­wan­tów często obec­nych w wy­ro­bach prze­my­sło­wych. Po­pra­wia także prze­mia­nę ma­te­rii i po­zy­tyw­nie wpły­wa na układ tra­wien­ny. Poza tym dzia­ła mo­czo­pęd­nie i ła­go­dzi bóle reu­ma­tycz­ne. Może po­móc rów­nież przy bólu gar­dła. 

domowa-musztarda-rodzajeMusztarda jest dodatkiem wielu potraw, sosów, stanowi też niezastąpiony dodatek do wędliny.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x