Desery i napojePRZEPISYWypiekaneWyroby cukiernicze

Obwarzanki precle

Obwarzanki precle bajgle.

Wstępne czynności sprowadzają się do: ogrzania kuchni, przygotowania potrzebnych produktów i umieszczenia ich w pobliżu źródła ciepła, aby się ogrzały do właściwej temperatury. Skompletowanie naczyń i narzędzi potrzebnych do pracy w zasięgu ręki. Potem też trzeba umyć i osuszyć jajka, przesiać mąkę, natłuścić blachy, ogrzać mleko na rozczyn.


Skład­ni­ki:

 • 20 dag mąki, 
 • 2 – 4 dag dro­żdży, 
 • 1 żó­łt­ko, 
 • ½ szklan­ki mle­ka, 
 • sól, 
 • 1 ły­żka ma­sła, 
 • 1 ły­żecz­ka cu­kru, 
 • tłuszcz, 
obwarzanki
Precle – obwarzanki posypane nasionami.

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Najpierw prze­siać mąkę. Pła­ską bla­chę po­sma­ro­wać tłusz­czem. 
 2. Następnie dro­żdże roz­kru­szyć i ro­ze­trzeć je z 2 – 3 ły­żka­mi mle­ka.
 3. Później po­zo­sta­wić na kil­ka­na­ście mi­nut, wlać do na­czy­nia z mąką, do­dać żó­łt­ko, mi­ęk­kie lub sto­pio­ne ma­sło, let­nie mle­ko, cu­kier i oko­ło pół ły­żecz­ki soli, wy­ro­bić cia­sto drew­nia­ną ły­żką. 
 4. Z cia­sta ufor­mo­wać kulę, przy­kryć, po­zo­sta­wić w cie­ple do wy­ro­śni­ęcia (na oko­ło go­dzi­nę). 
 5. Na po­sy­pa­nej mąką stol­ni­cy for­mo­wać z cia­sta cien­kie wa­łecz­ki o śred­ni­cy oko­ło pół cen­ty­me­tra. 
 6. For­mo­wać z nich ob­wa­rzan­ki: kó­łka lub ósem­ki, ukła­dać na de­sce po­sy­pa­nej mąką. 
 7. Po ufor­mo­wa­niu od razu wkła­dać je po kil­ka sztuk do ni­skie­go, sze­ro­kie­go ron­dla z wrzącą, oso­lo­ną wodą. 
 8. Ob­wa­rzan­ki po­win­ny swo­bod­nie lu­źno pły­wać w wo­dzie. 
 9. Do­pro­wa­dzić do wrze­nia i na­tych­miast wyj­mo­wać ły­żką ce­dza­ko­wą, lub drew­nia­nym pa­tycz­kiem. Sta­ran­nie od­ce­dzić i uło­żyć na wcze­śniej przy­go­to­wa­nych bla­chach. 
 10. Mo­żna je po­sy­pać ma­kiem, gru­bą, kry­sta­licz­ną solą wy­mie­sza­ną z na­sio­na­mi  – np. kmin­ku. 
 11. Piec ob­wa­rzan­ki w pie­kar­ni­ku na­grza­nym do tem­pe­ra­tu­ry oko­ło 160ºC. 
 12. Kie­dy się lek­ko zru­mie­nią (po kil­ku mi­nu­tach), wy­jąć i jesz­cze go­rące zdjąć z bla­chy. 
 13. Mo­żna je po­da­wać lek­ko cie­płe jak też po ostu­dze­niu. 

Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x