Dania główneDietyMięso - potrawyPRZEPISY

Wątróbki nerki cielęce

Wątróbki nerki cielęce


Przy­go­to­wa­nie po­dro­bów (wątrób­ki ner­ki cie­lęce) do sma­że­nia:

 1. Nerki cie­lęce sau­té – usu­nąć zbęd­ny tłuszcz, reszt­ki prze­wo­dów, następnie nad­ci­ąć głębo­ko ner­kę, wy­mo­czyć w ci­ągu ½ – 1 go­dzi­ny w zim­nej wo­dzie, zmie­nia­jąc ją kil­ku­krot­nie, osączyć.
 2.  
 3. Wątro­ba – wątro­bę umyć w cie­płej wo­dzie kil­ka razy zmie­nia­jąc ją, osączyć, a następnie ostrym no­żem zdjąć bło­ny, wy­ci­ąć gru­be żyły i prze­wo­dy żó­łcio­we, tak aby wątro­bę jak naj­mniej uszko­dzić, kra­jać po­przecz­nie na sko­śne pła­skie pła­ty. 

Wątróbka cielęca duszona


watrobka-wolowa-duszona

Skład­ni­ki:

 • 60 dag wątrób­ki cie­lęcej,
 • 6 dag sło­ni­ny,
 • 4 dag tłusz­czu,
 • 1 ły­żka sie­ka­nej zie­lo­nej pie­trusz­ki,
 • 3 dag mąki,
 • ⅛ l śmie­ta­ny,
 • sól, pieprz,

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Wątrób­kę wpierw sta­ran­nie opłu­kać, ob­rać z bło­ny, grub­szych żył, od­sączyć.
 2. Następnie sło­ni­nę po­kro­ić w słup­ki o dłu­go­ści 6 cm, śred­ni­cy ½ cm, opró­szyć pie­przem.
 3. Wątrób­kę na­szpi­ko­wać sło­ni­ną, opró­szyć mąką.
 4. Zru­mie­nić na sil­nie roz­grza­nym tłusz­czu z 2 stron.
 5. Prze­ło­żyć do ron­dla od­po­wied­niej wiel­ko­ści, wlać ⅛ l wody i du­sić pod przy­kry­ciem przez oko­ło 15 mi­nut.
 6. Wątrób­ka po­win­na być mi­ęk­ka.
 7. Od­su­nąć ron­del na brzeg pły­ty, sos opró­szyć resz­tą mąki, oso­lić, za­go­to­wać, po­łączyć ze śmie­ta­ną.
 8. Wątrób­ka po­win­na być w środ­ku lek­ko ró­żo­wa.
 9. Na koniec po­da­wać po­kro­jo­ną w gru­be pla­stry, uło­żo­ną na podłu­żnym pó­łmi­sku, ob­la­ną so­sem i po­sy­pa­ną zie­lo­ną pie­trusz­ką, z ziem­nia­ka­mi, go­to­wa­ną ja­rzy­ną lub su­rów­ką z wa­rzyw.
 10. Tak przy­rządzo­na wątrób­kę mo­żna też po­da­wać na zim­no bez śmie­ta­ny. Jest także smacz­na do chle­ba.

Pulpety z wątróbki


pulpety-w-zupie

Skład­ni­ki:

 • 15 dag wątrób­ki cie­lęcej, wie­przo­wej lub z dro­biu,
 • 3 dag tłusz­czu,
 • 6 – 8 dag tar­tej bu­łki,
 • 1 jajo,
 • 2 dag mąki do wy­ro­bie­nia,
 • sól, pieprz,
 • 1 ły­żecz­ka sie­ka­nej zie­lo­nej pie­trusz­ki,

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Wątro­bę ob­rać z bło­ny, następnie prze­pu­ścić przez ma­szyn­kę do mi­ęsa, do­dać jajo, tłuszcz, bu­łkę tar­tą, sól, pieprz, sie­ka­ną pie­trusz­kę, utrzeć sta­ran­nie.
 2. Wy­ra­biać w mące małe kne­del­ki.
 3. Ugo­to­wać w oso­lo­nej wo­dzie.
 4. Zro­bić pró­bę go­tu­jąc je­den pul­pet, je­że­li masa jest za rzad­ka, do­dać tar­tej bu­łki. Od­ce­dzić.
 5. Po­da­wać do fla­ków, ka­pu­śnia­ku, za­sma­ża­nej ka­pu­sty ki­szo­nej, ro­so­łu.
 6. Za­miast w wo­dzie mo­żna też ugo­to­wać pul­pe­ty w zu­pie.

Nerki cielęce sauté (cynaderki)


nerki-w-naczyniu

Skład­ni­ki:

 • 4 ner­ki cie­lęce,
 • 2 dag mąki,
 • 3 dag smal­cu,
 • 1 ły­żecz­ka sie­ka­nej zie­lo­nej pie­trusz­ki,
 • sól,

 

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Z ne­rek usu­nąć nad­miar tłusz­czu (zo­sta­wić war­stwę tłusz­czu gru­bo­ści 1 cm), następnie wy­mo­czyć w wo­dzie przez go­dzi­nę, do­kład­nie wy­płu­kać, kil­ka­krot­nie zmie­nia­jąc wodę, osączyć, po­kro­ić w sko­śne pla­stry gru­bo­ści ½ cm, opró­szyć mąką, oso­lić, sma­żyć na sil­nie roz­grza­nym tłusz­czu z dwóch stron.
 2. Później do­sma­żyć na słab­szym ogniu.
 3. W końcu po­da­wać na pa­tel­ni, na któ­rej się sma­ży­ły, po­sy­pa­ne zie­lo­ną pie­trusz­ką.

 


Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x