Dania główneDietyObiadPRZEPISY

Fasola w naszej kuchni

Fa­so­la –

w pol­skiej kuch­ni jest na ogół nie­do­ce­nia­na, za­rów­no świe­ża jak i w po­sta­ci su­che­go ziar­na.

prze­cież na­le­ży ona do naj­star­szych i naj­bar­dziej po­pu­lar­nych ro­ślin, ja­kie upra­wiał i spo­ży­wał czło­wiek. Była ulu­bio­nym po­kar­mem sta­ro­żyt­nych Egip­cjan, któ­rzy czci­li ją, jako sym­bol ży­cia – w po­świ­ęco­nych jej świ­ąty­niach. Rów­nież Gre­cy i  Rzy­mia­nie wy­so­ko ce­ni­li fa­so­lę. Przy­rządza­li ją na ró­żne spo­so­by, a w cza­sie wy­praw wo­jen­nych sta­no­wi­ła często naj­wa­żniej­sze i nie­kie­dy je­dy­ne ich po­ży­wie­nie.

Dzie­je fa­so­li w kul­tu­rze he­braj­skiej si­ęga­ją cza­sów 100 lat p.n.e. Ży­dzi bar­dzo wcze­śnie roz­po­wszech­ni­li swój zwy­czaj pie­cze­nia fa­so­li. Szcze­gól­nie w pi­ątek, aby przy­rządzić so­bie po­tra­wę na sa­bat, kie­dy to nie wol­no im było wy­ko­ny­wać żad­nych prac. Sta­no­wi­ła też pod­sta­wę wy­ży­wie­nia ko­lo­ni­stów pod­czas za­sie­dla­nia “dzi­kie­go za­cho­du” Sta­nów Zjed­no­czo­nych.

W Pol­sce jest zna­na od XII w. i za­do­mo­wi­ła się w za­gro­dach chłop­skich i  wśród zu­bo­ża­łej szlach­ty. W dwo­rach szla­chec­kich jej nie ce­nio­no, uwa­ża­jąc za zbyt po­spo­li­tą i nie­god­ną ma­gnac­kie­go pod­nie­bie­nia. 

Sposoby gotowania fasoli:

 1. Prze­bra­ną i umy­tą fa­so­lę za­lać zim­nym wy­wa­rem, albo zim­ną wodą, za­go­to­wać i po­zo­sta­wić na 2 go­dzi­ny. Po­tem go­to­wać do mi­ęk­ko­ści pod przy­kry­ciem.
 2. Prze­bra­ną i umy­tą fa­so­lę za­lać zim­ną, prze­go­to­wa­ną wodą i po­zo­sta­wić na 12 go­dzin. Po­tem go­to­wać w tej sa­mej wo­dzie pod przy­kry­ciem. 
 3. Prze­bra­ną i umy­tą fa­so­lę za­lać zim­ną, prze­go­to­wa­ną wodą i za­go­to­wać. Na­tych­miast po za­go­to­wa­niu do­dać tro­chę zim­nej wody i go­to­wać pod przy­kry­ciem. Po­wta­rzać to trzy­krot­nie. 
 4. Fa­sol­kę szpa­ra­go­wą za­lać wrzącą, oso­lo­ną wodą z do­dat­kiem cu­kru i go­to­wać bez przy­kry­cia. 
Najczęściej do gotowania fasoli zalecany jest sposób pierwszy. Jeśli zalecony byłby inny sposób, zostanie to w przepisie zaznaczone. 

Fa­so­la po sta­ro­pol­sku.


Skład­ni­ki:

 • 40 dag bocz­ku wędzo­ne­go,
 • 10 dag ce­bu­li,
 • 6 dag mąki,
 • 5 dag tłusz­czu,

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Fa­so­lę ugo­to­wać.
 2. Bo­czek po­kro­ić w kost­kę i pod­sma­żyć ra­zem z po­kro­jo­ną ce­bu­lą.
 3. Śliw­ki opłu­kać, na­mo­czyć w go­rącej w wo­dzie, a gdy zmi­ęk­ną – usu­nąć pest­ki i po­kro­ić śliw­ki w pa­ski.
 4. Z mąki i tłusz­czu zro­bić ja­sno­zło­tą za­sma­żkę, roz­pro­wa­dzić ją wy­wa­rem z fa­so­li, do­dać bo­czek, śliw­ki, ro­dzyn­ki, miód i kar­mel.
 5. Za­go­to­wać, po­łączyć z fa­so­lą, przy­pra­wić do sma­ku, pod­du­sić mie­sza­jąc.

Fasola po myśliwsku


Skład­ni­ki:

 • 40 dag fa­so­li Jaś lub Bom­ba,
 • 2 dag mąki,
 • 3 dag smal­cu,
 • 5 dag ce­bu­li,
 • szklan­ka wy­wa­ru z ko­ści i włosz­czy­zny,
 • 7 dag szyn­ki,
 • 1½ dag grzy­bów su­szo­nych,
 • 3 dag kon­cen­tra­tu po­mi­do­ro­we­go,
 • 2 dag musz­tar­dy,
 • 2 ły­żki czer­wo­ne­go wina,
 • ły­żecz­ka soku z cy­try­ny,
 • ja­ło­wiec, pieprz, pa­pry­ka, sól do sma­ku,

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Fa­so­lę ugo­to­wać.
 2. Z tłusz­czu i mąki zro­bić ja­sno­zło­tą za­sma­żkę, roz­pro­wa­dzić ją wy­wa­rem z ko­ści i włosz­czy­zny (z zupy), za­go­to­wać.
 3. Szyn­kę i kie­łba­sę po­kro­ić w pa­ski i pod­sma­żyć z po­szat­ko­wa­ną ce­bu­lą.
 4. Grzy­by umyć, ugo­to­wać, mi­ęk­kie po­kro­ić w pa­ski.
 5. Wszyst­kie skład­ni­ki do­dać do za­sma­żki, za­go­to­wać, do­pra­wić przy­pra­wa­mi do sma­ku.
 6. Na ko­ńcu do­dać sok z cy­try­ny i wino, po­łączyć z fa­so­lą, za­go­to­wać.
 7. Po­da­wać jako sa­mo­dziel­ne da­nie z ziem­nia­ka­mi.

Fa­so­la na kwa­śno


Skład­ni­ki:

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Fa­so­lę ugo­to­wać.
 2. Ce­bu­lę po­kro­ić, zru­mie­nić na tłusz­czu, wsy­pać mąkę, zru­mie­nić na zło­ty ko­lor, roz­pro­wa­dzić wy­wa­rem z fa­so­li, za­go­to­wać.
 3. Fa­so­lę po­łączyć z so­sem, do­pra­wić do sma­ku, za­go­to­wać.

Ko­tle­ty z fa­so­li


Skład­ni­ki:

 • 40 dag bia­łej fa­so­li,
 • 8 dag tłusz­czu,
 • 5 dag ce­bu­li,
 • 2 jaj­ka,
 • ko­pe­rek,
 • 8 dag smal­cu do sma­że­nia,

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Fa­so­lę ugo­to­wać, od­pa­ro­wać do su­cha, prze­stu­dzić, ze­mleć na ma­szyn­ce. Po­kro­jo­ną w kost­kę ce­bu­lę pod­sma­żyć na tłusz­czu.
 2. Do­dać do fa­so­li po­sie­ka­ne jaja, ce­bu­lę i ko­pe­rek.
 3. Wy­mie­szać, przy­pra­wić do sma­ku. For­mo­wać w tar­tej bu­łce ko­tle­ci­ki, ob­sma­żyć z obu stron.
 4. Po­da­wać z so­sem po­mi­do­ro­wym lub su­rów­ką z wa­rzyw.

Kotlety z grochu


Składniki:

 • 40 dag grochu,
 • 10 dag cebuli,
 • 5 dag smalcu,
 • 2 jaja,
 • 6 dag czerstwej bułki,
 • szklanka mleka,
 • 6 dag tartej bułki,
 • 7 dag smalcu do smażenia,
 • sól, czosnek, majeranek, pieprz do smaku,

Przygotowanie:

 1. Groch ugotować według przepisu „Fasola Jaś z wody”, odparować.
 2. Bułkę namoczyć, odcisnąć, zmielić razem z grochem na maszynce.
 3. Dodać do masy podsmażaną cebulę, jaja, namoczoną i odciśniętą bułkę, wymieszać i doprawić do smaku.
 4. Formować okrągłe kotlety o grubości ok.
 5. 2 cm, obtoczyć je w tartej bułce.
 6. Smażyć z dwu stron na złoty kolor.
 7. Podawać z ziemniakami, ostrymi sosami lub z kwaszoną kapustą – gotowaną albo surówką, bądź z innymi surówkami.

Fasola w sosie pomidorowym


Skład­ni­ki:

 • 40 dag bia­łej fa­so­li,
 • 40 dag po­mi­do­rów lub 8 dag kon­cen­tra­tu po­mi­do­ro­we­go,
 • 5 dag ce­bu­li,
 • 5 dag tłusz­czu,
 • 3 dag mąki,
 • 5 dag śmie­ta­ny,
 • sól, cu­kier i kwa­sek cy­try­no­wy do sma­ku,

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Fa­so­lę ugo­to­wać.
 2. Po­mi­do­ry roz­go­to­wać, prze­trzeć, do­dać za­sma­żkę z ce­bu­lą, roz­pro­wa­dzo­ną śmie­ta­ną i wy­wa­rem z fa­so­li.
 3. Wy­mie­szać z prze­cie­rem po­mi­do­ro­wym, za­go­to­wać, przy­pra­wić do sma­ku.
 4. Nad­miar wy­wa­ru od­pa­ro­wać, fa­so­lę wy­mie­szać z so­sem.
 5. Po­da­wać z pa­rów­ka­mi lub kie­łba­są i ziem­nia­ka­mi.

Czulent z fasolą i kaszą gryczaną.

z kuch­ni ży­dow­skiej


Skład­ni­ki:

 • 2 kg wo­ło­wi­na (mo­stek), 
 • 25 dag fa­so­li, 
 • 20 dag ce­bu­li, 
 • 20 dag ka­szy gry­cza­nej, 
 • 100 ml ole­ju,
 • sól, pieprz, pa­pry­ka mie­lo­na, 
 • czo­snek – do sma­ku, 

Przy­go­to­wa­nie:

 1. Fa­so­lę wpierw prze­brać, opłu­kać, na­mo­czyć na noc w zim­nej, prze­go­to­wa­nej wo­dzie. 
 2. Potem mi­ęso opłu­kać, po­kra­jać w gru­bą kost­kę, oso­lić, opró­szyć przy­pra­wa­mi. 
 3. W ron­dlu roz­grzać olej, zru­mie­nić mi­ęso ze wszyst­kich stron, wraz z ob­ra­ną i po­kra­ja­ną w kost­kę ce­bu­lą. 
 4. Do­dać na­mo­czo­ną fa­so­lę, za­lać wodą i go­to­wać przez oko­ło 2 go­dzin. 
 5. Następnie wsy­pać ka­szę, przy­kryć ron­del po­kryw­ką i utrzy­my­wać w cie­ple do cza­su spo­ży­cia. 

Print Friendly, PDF & Email
0 0 głosy
Article Rating
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]

Powiązane zdjęcia:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz, proszę o komentarz.x